Vragen over het Binnenveld


Indiendatum: sep. 2014

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

De plannen rondom de inrichting van het Natura 2000 gebied Binnenveld hebben tot op heden nog geen bevredigende vorm aangenomen. De optie om kwelputten in het gebied aan te leggen die de gewenste vernatting zullen realiseren stuit tevens op veel verzet, onder andere van de kant van milieuorganisaties[1], welke het oorspronkelijke plan aangaande de peilverhoging van de Grift als beste oplossing beschouwen.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u het met ons eens dat bij de beheerplannen voor het Binnenveld de bescherming van de natuur, zowel in als rondom het gebied, van primair belang moeten worden geacht?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat bij de realisatie van kwelputten in het Binnenveld er water onttrokken zal worden aan de natuurgebieden op de Veluwe, dat het probleem van de vermesting in dit gebied hiermee niet zal worden aangepakt, en dat dit plan de ecologische isolatie van dit Natura 2000 gebied niet zal verminderen, noch de stikstofdepositie zal doen afnemen[1]?

3. Bent u, nu de door u voorgestelde herstelstrategie als onvoldoende is beoordeeld, bereid om de verhoging van het waterpeil van de Grift te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om (opnieuw) te laten onderzoeken of de verhoging van het waterpeil van de Grift een bevredigende optie kan zijn met het oog op de noodzakelijke vernatting in het Binnenveld, waarbij passende oplossingen zullen worden gezocht voor eventuele nadelige effecten op omliggende landbouwgronden en stedelijk gebied, waarbij onderkend wordt dat de ontwikkeling van de gestelde natuurdoelen in dit gebied absolute prioriteit moet krijgen? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

[1] “Persbericht van de gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties rond het Binnenveld”, 19-02-2014; http://www.sme-ede.nl/sme-actueel.html

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 24 sep. 2014

Toelichting:

Dhr. Van der Steeg leidt de vragen als volgt in: "De plannen rondom de inrichting van het Natura 2000 gebied Binnenveld hebben tot op heden nog geen bevredigende vorm aangenomen. De optie om kwelputten in het gebied aan te leggen die de gewenste vematting zullen realiseren stuit tevens op veel verzel, onder andere van de kant van milieuorganisaties, welke het oorspronkelijke plan aangaande de peilverhoging van de Grift als beste oplossing beschouwen."

1. Bent u het met ons eens dat bij de beheerplannen voor het Binnenveld de bescherming van de natuur, zowel in als rondom het gebied, van primair belang moeten worden geacht?

Antwoord:

Bescherming van de natuur binnen de begrenzing is van primair belang, dat is de verplichting die voortvloeit uit het aanwijzingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken. lndien noodzakelijk kunnen daarvoor ook maatregelen worden getroffen buiten de grenzen van het Natura 2000 gebied.

2. Bent u op de hoogte van het feit dat bij de realisatie van kwelputten in het Binnenveld er water onttrokken zal worden aan de natuurgebieden op de Veluwe, dat het probleem van de vermesting in dit gebied h¡ermee niet zal worden aangepakt, en dat dit plan de ecologische isolatie van dit Natura 2000 gebied niet zal verminderen, noch de stikstofdepositie zal doen afnemen

Antwoord:

Een deel van het grondwater is afkomstig van het Veluwemassief dat aldaar inzijgt en via de ondergrond afstroomt richting Binnenveld. Vernatting van het Natura 2000-gebied is een herstel maatregel, die de weerbaarheid van de stikgevoelige habitattypen vergroot en de negatieve gevolgen van de stikstofdepositie verzacht. Via strengere maatregelen voor de emissiebron door aanvullend landelijk- en provinciaal beleid en instrumentarium wordt daamaast en gelijktijdig hard gewerkt aan het verminderen van de stikstofdepositie en de daarmee samenhangende vermesting van natuurgebieden. Langs deze beide sporen wordt de instandhoudingsdoelstelling, die geldt voor dit Natura 2000 gebied, nagestreefd.

3. Bent u, nu de door u voorgestelde herstelstrategie als onvoldoende is beoordeeld, bereid om de verhoging van het waterpeil van de Grift te heroveruvegen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, wij herovenruegen peilverhoging van de Grift niet. ln reactie op de negatieve beoordeling door OBN is in opdracht van de stuurgroep Binnenveld een aanvullende studie venicht. Deze heeft geleid tot aanpassing van de gebiedsanalyse en de beoogde herstel maatregelen. Er wordt nu sterker ingezet op het treffen van inteme - en een beperkt aantal externe maatregelen (dempen slootjes etc.). Daarnaast wordt een pilot opgestart met één kwelput buiten het N2000 gebied. Deze pilot dient louter om tijdig te kunnen anticiperen als de in- en exteme maatregelen onverhoopt onvoldoende resultaat geven. Verhoging van het waterpeil in de Grift is niet opgenomen als herstelmaatregel, omdat een studie van Royalhaskoning DHV heeft uitgewezen dat deze maatregel minder effectief is. Bovendien stuit ze op grote bezwaren in het gebied.

4. Bent u bereid om (opnieuw) te laten onderzoeken of de verhoging van het waterpeil van de Grift een bevredigende optie kan zijn met het oog op de noodzakelijke vernatting in het Binnenveld, waarbij passende oplossingen zullen worden gezocht voor eventuele nadelige effecten op omliggende landbouwgronden en stedelijk gebied, waarbij onderkend wordt dat de ontwikkeling van de gestelde natuurdoelen in dit gebied absolute prioriteit moet krijgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Uit het tot op heden venichte onderzoek blijkt dat het verhogen van het waterpeil van de Grift, zowel minder bijdraagt aan het realiseren van de natuurdoelen als stuit op grote maatschappelijke weerstand. Daarom zien wij geen meerwaarde in het opnieuw laten onderzoeken van deze optie en daarom heeft de stuurgroep Binnenveld een aanvullende studie laten uitvoeren naar altematieve herstelmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden in het Binnenveld, waarmee de instandhoudingsdoelen ook worden veiliggesteld

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Interessant voor jou

Vragen over het doden van ganzen door middel van onthoofding - vervolg

Lees verder

Vragen over een diervriendelijke kijk op ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer