Vragen over het doden van ganzen door middel van onthoofding - vervolg


Indiendatum: mei 2014

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 12 november 2013 heeft u een langlopende ontheffing afgegeven voor het onthoofden van ganzen. Wij hebben hier schriftelijke vragen over ingediend, omdat onthoofding en de middelen daartoe niet expliciet in de wet zijn toegestaan. Daarnaast vinden wij onthoofding een barbaarse manier om het leven van dieren te beëindigen. Dit laatste des te meer omdat de overlast die de dieren veroorzaken op een andere manier aangepakt zou kunnen worden.

Uit uw antwoorden blijkt dat u niet bereid bent om de verleende ontheffing in te trekken. Een groep van 70 ganzen wordt daardoor voor het einde van dit jaar gevangen en onthoofd. Na deze ruiming blijft er een grasland over dat aantrekkelijk én toegankelijk is als foerageergebied voor ganzen.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een vraag voorleggen:

1. Bent u bereid om in overleg te treden met de eigenaar van het perceel om te bezien welke preventieve maatregelen1 (diervriendelijke en andere maatregelen dan reeds toegepast) kunnen voorkomen dat er zich geen nieuwe populatie standganzen op het perceel ontwikkelt, of dat eventuele trekganzen op of nabij het perceel geen schade aan het grasland toebrengen?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

1. Als mogelijkheden worden door Sovon genoemd: Een fysieke barriere zoals een raster waardoor ganzen niet het terrein kunnen betreden om te broeden of te foerageren (dit lijkt een passende oplossing voor het betreffende perceel) en het verruigen of verschralen van het grasland. Een andere of aanvullende mogelijkheid zou kunnen zijn om het perceel af en toe door honden te laten belopen. https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-28_%20zomerganzen_Utrecht.pdf

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 10 jun. 2014

Toelichting

Op 12 november 2013 hebben Gedeputeerde Staten een langlopende ontheffing afgegeven voor het onthoofden van ganzen. Wij hebben hier schriftelijke vragen over ingediend, omdat onthoofding en de middelen daartoe niet expliciet in de wet zijn toegestaan. Daarnaast vinden wij onthoofding een barbaarse manier om het leven van dieren te beëindigen. Dit laatste des te meer omdat de overlast die de dieren veroorzaken op een andere manier aangepakt zou kunnen worden.

Uit uw antwoorden blijkt dat u niet bereid bent om de verleende ontheffing in te trekken. Een groep van 70 ganzen wordt daardoor voor het einde van dit jaar gevangen en onthoofd. Na deze ruiming blijft er een grasland over dat aantrekkelijk én toegankelijk is als foerageergebied voor ganzen.

1. Bent u bereid om in overleg te treden met de eigenaar van het perceel om te bezien welke preventieve maatregelen (diervriendelijke en andere maatregelen dan reeds toegepast) kunnen voorkomen dat er zich geen nieuwe populatie standganzen op het perceel ontwikkelt, of dat eventuele trekganzen op of nabij het perceel geen schade aan het grasland toebrengen?

Antwoord:

Ja. Er zal ambtelijk overleg plaatsvinden met de gemeente en de grondgebruikers van de percelen in dit gebied om te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat zich na het wegnemen van de ganzen opnieuw een grote groep standganzen zal ontwikkelen. ln eerste instantie zullen daarbij inrichtingsmaatregelen en vegetatiebeheer beschouwd worden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Interessant voor jou

Vragen over intensieve recreatie in het natuurgebied rond de Kromme Rijn

Lees verder

Vragen over het Binnenveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer