Vragen over inten­sieve recreatie in het natuur­gebied rond de Kromme Rijn


Indiendatum: mei 2014

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

In 2012 is door de Gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een brede meestromende nevengeul gecreëerd op het terrein van een voormalige boomgaard/graanakker bij de Kromme Rijn, langs de Prins Hendrikweg, met de bedoeling een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

De natuurvriendelijke oevers zijn van belang als vestigingsplaats voor planten en dieren en zorgen voor een verbinding tussen de natuurgebieden langs de Kromme Rijn. Daarnaast dragen de natuurvriendelijke oevers bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Dit project werd gefinancierd door de Gemeente Wijk bij Duurstede, HDSR, en de Provincie Utrecht (Synergie en Agenda Vitaal Platteland).[1]

Als gevolg van intensieve recreatie bij de nevengeul wordt de ontwikkeling van de natuurvriendelijke oever mogelijk belemmerd.[2] De gemeente Wijk bij Duurstede heeft hierop een coulancebeleid ingevoerd.[3] De bewoners van de omliggende woonwijken klagen echter over overlast ten gevolge van de intensieve recreatie en voertuigen. Ook melden zij dat de natuur schade ondervindt van de vele recreanten.[4] Het hoogheemraadschap onderkent dat de natuur mogelijk niet tot de gewenste ontwikkeling komt ten gevolge van de intensieve recreatie.[5]

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Kunt u aangeven hoe groot de financiële bijdrage van de Provincie aan dit project is geweest?

2. Is er een resultaatsverplichting (o.a. de te behalen natuurdoelen) verbonden aan het toewijzen van deze bijdrage?

3.Zo ja, hoe wordt er op toegezien dat deze resultaatsverplichting zal worden gerealiseerd?

4. Bent u bereid om een tussentijdse toets van de tot nu toe behaalde resultaten te laten uitvoeren. Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

[1] HDSR, beantwoording schriftelijke vragen 25 maart 2014 Mw. Bodewitz, DM nr.805288.

[2] Ibidem.

[3] Gemeente Wijk bij Duurstede, GemeenteNieuws, 24 juli 2013.

[4] Brief aan Burgemeester Poppens, gemeente Wijk bij Duurstede, d.d. 23 januari 2014.

[5] HDSR, beantwoording schriftelijke vragen 25 maart 2014 Mw, Bodewitz, DM nr.805288.

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 27 mei 2014

Toelichting:

Het project Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers betreft een gezamenlijk project van de gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Meerdere percelen langs de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede worden daarbij ingericht als natuurvriendelijke oever. ln totaal beslaat het traject ong. 1,5 km. Het perceel in kwestie, De Graanakker, maakt deel uit van dit traject. Hier is een nevengeul gegraven en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Het totale project is in 2 fasen opgedeeld. Voor elke fase is subsidie aangevraagd bij de provincie. De inrichting van De Graanakker heeft zijn beslag gekregen in zowel fase 1 als 2.

1. Kunt u aangeven hoe groot de financiële bijdrage van de Provincie aan dit project is geweest?

Antwoord:

De totale begroting van fase 1 en 2 bij elkaar bedroeg ong. € 831.000,- De investering in het betreffende perceel Graanakkeer bedroeg in totaal ong. € 90.000,- De bijdrage van de provincie aan fase 1 en 2 bedraagt in totaal ong. € 330.000,- Daarnaast is er via de provincie een rijkssynergiebijdrage vrijgemaakt van ong. € 170.000. Deze beide bijdragen waren bestemd voor het gehele project, dus voor lase 1 én2.

2. ls er een resultaatsverplichting (o.a. de te behalen natuurdoelen) verbonden aan het toewijzen van deze bijdrage?

Antwoord:

Met dit plan wordt bijgedragen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Nationaal Landschap Rivierengebied (NLR). Door de aanleg van ca. 1,5 km natuurvriendelijke oevers wordt daarbij bovendien direct invulling gegeven aan het project duuzame inrichting Kromme Rijn en de natte ecologische verbindingszone (EVZ). De aanleg van de natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het bieden van leefruimte en migratieroutes aan de doelsoorten en het herstellen van het rivierlandschap. Het bieden van ruimte en een meer natuurlijke oeverzone in en langs de rivier stimuleert de ontwikkeling van water- en oeverplanten die passen bij een rivier. Deze bieden op hun beurt leefruimte voor karakteristieke kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels, zoogdieren etc. Het aanleggen van een lint van natuurvriendelijke oevers langs de rivier, evenals de ontwikkeling van karakteristieke riviersoorten zorgt er tevens voor dat het rivierenlandschap weer beter herkenbaar en beleefbaar wordt.

3. Zo ja, hoe wordt er op toegezien dat deze resultaatsverplichting zal worden gerealiseerd?

Antwoord:

HDSR monitort de voortgang van het project en de resultaten. Gebleken is dat de inrichting van het gehele project succesvol is en leidt tot het behalen van de hierboven beschreven doelen en resultaten. Mede op grond hiervan is de aanleg van EYZ ook op grotere schaal uitgerold langs de Kromme Rijn. Bij het betreffende perceel De Graanakker bestaat door de intensieve recreatie niettemin een grotere kans op het verstoren van de oever, het vertroebelen van het water en verkleinen van de ontwikkeling van oevervegetatie en waterleven. Aangezien dat niet spoort met het ecologische doel van het project is het noodzakelijk om in overleg te treden met HDSR en de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden om de recreatiedruk te verminderen of te zoneren evt.elders langs de Kromme Rijn - recreatief medegebruik past namelijk wel in het Natuurbeleid 2.0. Bijzondere aandacht heeft daarbij de Lunenburgerwaard, waar de Kromme Rijn begint. ln dit gebied loopt momenteel een gebiedsproces waar zowel recreatieve als belangrijke ecologische doelstellingen worden nagestreefd. Er lijken goede kansen om juist daar grote verbeteringen te bewerkstelligen.

4. Bent u bereid om een tussentijdse toets van de tot nu toe behaalde resultaten te laten uitvoeren. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zoals in het bovenstaande is aangegeven wordt er reeds getoetst of het project voldoet. Dit zal worden voortgezet en bovendien zal gekeken worden hoe de negatieve effecten van de toegenomen recreatiedruk bij de Graanakker kunnen worden verminderd dan wel gecompenseerd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Interessant voor jou

Vragen over het doden van ganzen door middel van onthoofding of neksteek

Lees verder

Vragen over het doden van ganzen door middel van onthoofding - vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer