Vragen over het doden van meer­koeten


Indiendatum: jan. 2015

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 29 september heeft GS ontheffingen afgegeven voor het doden van meerkoeten in het kader van schadebestrijding voor de duur van vijf jaar. Er wordt schade verwacht aan grasland.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

Meerkoeten veroorzaken voor een zeer gering bedrag aan schade: in 2013 is er in Utrecht voor €1162,50 aan schade uitgekeerd, en zijn er 1417 meerkoeten gedood.[1]

1. Bent u het met ons eens dat het schadebedrag totaal niet in verhouding staat tot het aantal afgeschoten meerkoeten?

2. Kunt u aangeven wat het afschot van meerkoeten de provincie kost (bijvoorbeeld qua administratie, personeelskosten, communicatie FBE en overige kosten)?

De provincie heeft ‘belangrijke schade’ gedefinieerd als een schadebedrag van €250,- per geval per bedrijf per jaar.[2] Alleen wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan een ontheffing worden afgegeven. Uit de schadecijfers van het Faunafonds blijkt echter dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, daar het schadebedrag veroorzaakt door meerkoeten op de meeste bedrijven ver onder de €250,- ligt:

Bedrijf Locatie Getaxeerd schadebedrag
Ruiter-Boer Oudewater €81,- (5%)
Ruiter-Boer Oudewater €12,50 (5%)
De Groot Kamerik €118,70 (10%)
Van der Horst Kamerik €188,20 (10%)
Versteegh Kockengen €364,40 (40%)
Verhoef Kockengen €125,30 (10%)
Zagt Nieuwersluis €485,50 (10%)

3. Op basis waarvan meent u in dit geval toch te kunnen spreken van ‘belangrijke schade’?

4. Bent u het met ons eens dat deze ontheffing niet had mogen worden afgegeven?

[1] De cijfers komen uit het Jaarverslag 2013 van de Faunabeheereenheid Utrecht.

[2] http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/Over%20ons/04.07%20contentpagina%20begrippenlijst.doc/

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Toelichting:

Op 29 september 2014 hebben GS ontheffing afgegeven voor het doden van meerkoeten in het kader van schadebestrijding voor de duur van vijf jaar. Er wordt schade verwacht aan grasland. Meerkoeten veroozaken voor een zeer gering bedrag aan schade: in 2013 is er in Utrecht voor €1.162,50 aan schade uitgekeerd, en zijn er 1417 meerkoeten gedood.[1]

1. Bent u het met ons eens dat het schadebedrag totaal niet in verhouding staat tot het aantal afgeschoten meerkoeten?

Antwoord: Voorzover u hiermee wil aangeven dat een dergelijk schadebedrag een dusdanig afschot niet zou rechtvaardigen, merken wij op het hier niet mee eens te zijn. Op basis van enkel de schadegegevens van één jaar kunnen er geen conclusies getrokken worden over de noodzaak van een afgegeven ontheffing. Volgens vaste jurisprudentie hoeft er ook niet gewacht te worden met het verlenen van een ontheffing tot de schade zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. De dreiging van belangrijke schade is voldoende. Gelet op het wisselende
schadeniveau dient er ook gekeken te worden naar de trend over meerdere jaren. De schade in de voorgaande jaren lag aanmerkelijk hoger. Een dreiging van belangrijke schade was volgens ons op basis van de beschikbare gegevens voldoende aangetoond.

Op basis van de destijds geldende ontheffing heeft verjaging met ondersteunend afschot plaatsgevonden waarmee ook is voorkomen dat schade is opgetreden. Met andere woorden: indien er geen ontheffing zou zijn verleend, zou de schade waarschijnlijk aanmerkelijk hoger zijn geweest.

Uit de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid en het Faunabeheerplan 2014-2019 (bron: Faunafonds, peildatum november 2013) volgt:

Jaar Aantal meerkoeten Getaxeerde schade
2005 17.488 1.674
2006 14.621 3.313
2007 10.062 8.534
2008 14.188 1.544
2009 7.921 2.761
2010 12.270 4.082
2011 11.607 3.389
2012 10.785 2.840
2013 14.079 1.375


De correlatie tussen aantallen meerkoeten en getaxeerde schade is mlsschlen zwak, maar dit wordt ons inziens grotendeels bepaald doordat er ook grote aantallen meerkoeten aanwezig zijn op plaatsen waar geen schadegevoelige percelen liggen, zoals het Eemmeer en de Uiterwaarden. Uit onderstaand kaartje, afkomstig uit het rapport van SOVON Vogelonderzoek Nederland (2009) blijkt dat er wel degelijk een verbandis fussen de aanwezigheid van grote groepen meerkoeten en de ligging van de schadegevoelige percelen.

2. Kunt u aangeven wat het afschot van meerkoeten de provincie kost (bijvoorbeeld qua administratie, personeelskosten, communicatie FBE en overige kosten)?

Anlwoord: Nee, deze uitsplitsing is niet te maken.

De provincie heeft 'belangrijke schade' gedefinieerd als een schadebedrag van €250,- per geval per bedrijf per jaar.[2] Alleen wanneer aan deze voonrwaarde is voldaan, kan een ontheffing worden afgegeven. Uit de schadecijfers van het Faunafonds blijkt echter dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, daar het schadebedrag veroozaakt door meerkoeten op de meeste bedrijven ver onder de €250,- ligt:

Bedrijf Locatie Getaxeerd schadebedrag
Ruiter-Boer Oudewater €81,- (5%)
Ruiter-Boer Oudewater €12,50 (5%)
De Groot Kamerik €118,70 (10%)
Van der Horst Kamerik €188,20 (10%)
Versteegh Kockengen €364,40 (40%)
Verhoef Kockengen €125,30 (10%)
Zagt Nieuwersluis €485,50 (10%)


3. Op basis waarvan meent u in dit geval toch te kunnen spreken van 'belangrijke schade'?

Antwoord: Het enkele feit dat in het bovenstaande overzicht slechts twee gevallen staan die voldoen aan het criterium van belangrijke schade betekent niet dat er geen sprake is van een dreiging van belangrijke schade. In andere jaren lag het schadeniveau aanmerkelijk hoger. Bovendien is het aannemelijk dat, indien er geen afschot in het kader van de ontheffing had plaatsgevonden de schade beduidend hoger was geweest. Wij verwijzen u verder naar het antwoord op vraag 1.

4. Bent u het met ons eens dat deze ontheffing niet had mogen worden afgegeven?

Antwoord: Nee, dit zijn wij niet met u eens. Naar onze mening was er voldoende aangetoond dat er sprake was van een dreiging van belangrijke schade.

Gedeputeerde Staten van Utrecht

[1] De cijfers komen uit het Jaarverslag 2013 van de Faunabeheereenheid Utrecht.

[2] http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/Over%20ons/04.07%20contentpagina%20begrippenlijst.doc/

Interessant voor jou

Vragen over een diervriendelijke kijk op ganzen

Lees verder

Vragen over het doden van smienten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer