Vragen over stil­te­gebied Von Gimborn Arboretum


Indiendatum: feb. 2011

Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren betreffende evenementen in stiltegebied ‘Von Gimborn Arboretum'


Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

Het Von Gimborn Arboretum is een stiltegebied op de Utrechtse Heuvelrug. Op de website van de provincie Utrecht staat over stiltegebieden het volgende: ‘Deze gebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een gebied dat als stiltegebied is aangewezen.’ In het vakblad ‘Tuin en landschap’ van 25 november 2010 valt echter te lezen dat de nieuwe eigenaar van het Von Gimborn Arboretum concerten wil organiseren in het park. Van 16 t/m 19 december jl. heeft al een winterfair plaatsgevonden: ‘midwinterhoorns klonken door het arboretum, de Christmas Carol Singers wandelden mee en zongen hun vierstemmige Kerstliederen, er was een Kerst jazzband en een uitgebreid kinderprogramma.’ Ook stond er een geluidsinstallatie die gemakkelijk de 80-90DBa haalt. Van 19 t/m 22 mei 2011 zal de zomerfair op dezelfde locatie plaatsvinden. Per fair worden duizenden bezoekers verwacht, met als ultieme doel: 50.000 bezoekers.

Voor de winterfair in het Von Gimborn Arboretum is een vergunning verleend door de Gemeente Doorn. Er is echter geen rekening gehouden met het feit dat sprake is van een stiltegebied. De vergunning die nodig is voor ‘activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden’ is voor het gebied niet aangevraagd en is derhalve niet verleend.

Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

1. Kunt u uiteenzetten hoe de provincie ervoor zorgt dat regels betreffende de geluidsbelasting in stiltegebieden niet overtreden worden? Kunt u tevens uitleggen hoe de provincie ervoor zorgt dat gemeenten geen ontheffingen afgeven zonder daarbij met de provincie te overleggen wanneer het een stiltegebied betreft?

2. Deelt u onze mening dat stilte en rust voor mens en natuur het doel is van een stiltegebied en evenementen waar muziek, auto’s, duizenden bezoekers etc. onderdeel van uitmaken niet in een dergelijk gebied thuis horen en gekwalificeerd kunnen worden als ‘verboden’ ? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid de geluidsbelasting voor concerten, fairs en vergelijkbare evenementen in het Von Gimborn Arboretum in de toekomst zorgvuldig te onderzoeken, ook indien geen vergunning bij de provincie wordt aangevraagd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u tevens bereid vergunningen te weigeren indien blijkt dat de evenementen de rust en stilte in het gebied verstoren? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend,


Wanda Bodewitz

Indiendatum: feb. 2011
Antwoorddatum: 29 mrt. 2011

Antwoord vraag 1:

In de huidige Provinciale Milieuverordening (hierna PMV) is in artikel 5.1.5 opgenomen dat het verboden is om in een stiltegebied buiten inrichtingen een toestel als bedoeld in artikel 1 van de Wet Geluidhinder te gebruiken, indien daardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord. GS zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de PMV. De toezichthouders van de Afdeling Handhaving van de provincie Utrecht zijn met het daadwerkelijke toezicht op de naleving van de PMV belast. Er wordt steekproefsgewijs en aan de hand van
meldingen/klachten gecontroleerd. Dit is de gangbare praktijk. Daarnaast is een revisie van de PMV in voorbereiding en heeft GS tevens een beleidsnotitie in voorbereiding ten behoeve van de uitvoering van het huidige stiltegebiedenbeleid. Op grond van de Wet samenhangende besluiten, opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, hebben bestuursorganen een informatieverplichting aan burgers, indien ook andere toestemmingsstelsels van toepassing zijn. Helaas blijkt niet iedere gemeente bekend te zijn met de regels met betrekking tot stiltegebieden. Het is met de aangekondigde revisie van de PMV en het uitvoeringsbeleid ook de bedoeling om de lokale bestuursorganen beter over dit toestemmingsstelsel te informeren. Zodoende kunnen deze bestuursorganen aanvragers om bijvoorbeeld evenementenvergunningen
ook verwittigen van het feit dat mogelijk een ontheffing moet worden aangevraagd bij GS.

Antwoord vraag 2:

Ja, wij delen uw mening dat stilte voor de mens het doel is van een stiltegebied. Natuur is een tweede doelgroep, die primair via de groene wet- en regelgeving (Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet e.d.) wordt beschermd tegen verstoring door geluid. Activiteiten die de
geluidbelasting negatief beïnvloeden zijn op grond van de PMV in beginsel niet meer mogelijk in een gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden en bestaande inrichtingen – ten tijde van het aanwijzen van de stiltegebieden - zijn hiervan uitgesloten. Het vastleggen van de stiltegebieden en regelgeving voor deze gebieden in de Provinciale Milieuverordening, is een instrument om dit te bereiken.
De PMV bevat onder andere een verbod op het in een stiltegebied, maar buiten een inrichting, gebruik van toestellen, dat de ervaring van stilte kan verstoren. Hiervan is echter ontheffing van GS mogelijk. Elk afzonderlijk geval wordt opnieuw beoordeeld. Voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer/Wabo dient bij de milieu-/omgevingsvergunningverlening rekening te worden gehouden met het speciale karakter van een stiltegebied. Gedacht kan worden aan strengere geluidnormen voor inrichtingen die vlakbij een stiltegebied zijn gelegen, of aan het treffen van
extra maatregelen. In het geval van de Winterfair in het Von Gimborn Arboretum is nog in onderzoek of het Arboretum een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer/Wabo is. Als dat het geval is, is ook nog van belang of dit geldt voor het gehele park, of slechts voor een gedeelte van het park waar de milieurelevante activiteiten zich bevinden. Dit is namelijk van doorslaggevend belang voor de bepaling binnen welk kader de beoordeling ten opzichte van het stiltegebied moet plaatsvinden. Indien het Arboretum als inrichting moet worden beschouwd, is de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bevoegd gezag voor de milieuregelgeving. Ook via de ruimtelijke ordening vindt de bescherming van de stiltegebieden plaats. Stiltegebieden zijn aangewezen als provinciaal belang. In bestemmingsplannen moet hiermee rekening worden gehouden, zoals opgenomen in artikel 4.16 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De gemeente handhaaft het bestemmingsplan.

Antwoord vraag 3:

Wij onderzoeken alle klachten en meldingen die bij ons binnenkomen op een zorgvuldig wijze. Zo ook klachten die binnenkomen over het maken van geluid in stiltegebieden. Naar aanleiding van de klacht van een omwonende over de Winterfair in het Arboretum onderzoeken wij of, en zo ja in welke mate sprake is van een inrichting. Dit hebben wij samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug opgepakt. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, zal worden bepaald welke traject wordt ingezet en hoe met eventuele toekomstige evenementen dient te worden omgegaan.
Elke aanvraag om ontheffing behandelen wij tevens op een zorgvuldige wijze. Elke aanvraag zal opnieuw worden bekeken en op zijn merites worden beoordeeld. Het weigeren van het afgeven van een ontheffing is bij de afhandeling van een aanvraag één van de opties. In andere gevallen kan worden volstaan met het verbinden van voorschriften aan de ontheffing ter beperking van de geluidbelasting, waaraan de houder van de ontheffing zich moet houden. Overigens hebben wij dit moment geen aanvraag voor een ontheffing om geluid te maken in het Von Gimborn Arboretum ontvangen.

Interessant voor jou

Vragen over ontheffing voor doden vossen met behulp van kunstlicht

Lees verder

Vragen over onderzoek naar schade door meerkoeten door SOVON (vervolg)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer