Vragen over subsi­die­re­geling jonge boeren


Indiendatum: jan. 2011

Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren betreffende subsidieregeling jonge boeren.


Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

In een brief van 22 oktober 2009 vraagt LNV of de provincie Utrecht ook in 2010 financieel wil participeren in de subsidieregeling jonge boeren. Gedeputeerde Staten wil € 55.000 beschikbaar stellen uit het budget voor Agenda Vitaal Platteland.

Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

Kunt u aangeven hoeveel jonge boeren uit de provincie Utrecht sinds 2006, per jaar, gebruik hebben gemaakt van de betreffende subsidieregeling? En kunt u daarbij aangeven in hoeveel gevallen het ging om een subsidieaanvraag voor het starten van intensieve veehouderij en in welk gebied deze werden gestart (landelijk gebied 2 of 3, landbouwontwikkelingsgebied of verwevingsgebied)?
Kunt u hierbij tevens aangeven in hoeveel gevallen het ging om subsidieverlening voor een
bedrijfsovername van een grondgebonden bedrijf om middels de subsidie dit bedrijf om te
schakelen naar intensieve veehouderij? Om welk gebied ging het hier?

Indien uit de cijfers blijkt dat er sprake is van subsidiering van nieuwvestiging van intensieve veehouderij en van omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij, willen wij de volgende vraag aan u stellen:

3. Indien een jonge boer aanspraak wil maken op betreffende subsidieregeling en hierbij sprake is van nieuwvestiging of omschakeling naar intensieve veehouderij, op welke manier heeft de Provincie hierop gereageerd? Wordt deze omschakeling op enige wijze ontmoedigd? Zo nee, bent u voornemens om maatregelen te treffen om deze subsidieregeling te sluiten voor nieuwvestiging, dan wel omschakeling, naar intensieve veehouderij?


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Wanda Bodewitz

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 1 mrt. 2011

Nummer : 2011ONT261228
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren betreffende subsidieregeling jonge boeren.(d.d. 17-01-2011)

Toelichting
In een brief van 22 oktober 2009 vraagt LNV of de provincie Utrecht ook in 2010 financieel wil participeren in de subsidieregeling jonge boeren. Gedeputeerde Staten wil € 55.000 beschikbaar stellen uit het budget voor Agenda Vitaal Platteland.

Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

1. Kunt u aangeven hoeveel jonge boeren uit de provincie Utrecht sinds 2006, per jaar, gebruik hebben gemaakt van de betreffende subsidieregeling? En kunt u daarbij aangeven in hoeveel gevallen het ging om een subsidieaanvraag voor het starten van intensieve veehouderij en in welk gebied deze werden gestart (landelijk gebied 2 of 3, landbouwontwikkelingsgebied of verwervingsgebied)?

Antwoord:
Sinds 2006 hebben in de provincie Utrecht de volgende aantallen jonge boeren gebruik gemaakt van desubsidieregeling jonge boeren.

2006 15
2007 25
2008 22
2009 14
2010 24
In geen enkel geval had de aanvraag betrekking op het starten van een nieuwe intensieve veehouderij.

2. Kunt u hierbij tevens aangeven in hoeveel gevallen het ging om subsidieverlening voor een bedrijfsovername van een grondgebonden bedrijf om middels de subsidie dit bedrijf om te schakelen naar intensieve veehouderij? Om welk gebied ging het hier?

Antwoord:
In geen enkel geval ging het om subsidieverlening voor een omschakeling van een grondgebonden bedrijf naar een intensieve veehouderij.

Indien uit de cijfers blijkt dat er sprake is van subsidiering van nieuwvestiging van intensieve veehouderij en van omschakeling van grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij, willen wij de volgende vraag aan u stellen:

3. Indien een jonge boer aanspraak wil maken op betreffende subsidieregeling en hierbij sprake is van nieuwvestiging of omschakeling naar intensieve veehouderij, op welke manier heeft de Provincie hierop gereageerd? Wordt deze omschakeling op enige wijze ontmoedigd? Zo nee, bent u voornemens om maatregelen te treffen om deze subsidieregeling te sluiten voor nieuwvestiging, dan wel omschakeling, naar intensieve veehouderij?

Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 en 2 aangegeven, is er geen sprake van subsidiering van nieuwvestiging of omschakeling naar intensieve veehouderij. U geeft aan dat beantwoording van vraag 3 dan niet nodig is.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

Interessant voor jou

Vragen over ontheffing afschot damherten

Lees verder

Vragen over ontheffing voor doden hazen met behulp van het geweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer