Vragen over vertrapte ganzen tijdens vergas­sings­acties


Indiendatum: aug. 2015

Toelichting

Vanaf 1 juni mogen er in heel het land ganzen worden vergast in het kader van landbouwschade. In Utrecht is daarvoor reeds op 30 april een vijfjarige ontheffing verleend. Ook worden in Utrecht ganzen vergast vanwege het vliegverkeer rond Schiphol. In totaal zullen tienduizenden Utrechtse ganzen het leven laten in de gascontainers van Duke Faunabeheer.

Naast het feit dat het vergassen van ganzen in beginsel al wreed en onnodig is, bleek tijdens de vergassingsacties in Friesland dat het dierenleed nog groter is dan aanvankelijk gedacht. Er zijn daar namelijk tientallen ganzen om het leven gekomen door vertrapping nadat de dieren door Duke Faunabeheer bijeen gedreven waren in de vangkraal.[1] Uit de foto’s en filmopnamen die van de vergassingsacties zijn gemaakt blijkt duidelijk dat er veel paniek en stress onder de ganzen was, en dat vele tientallen ganzen zijn gestorven door vertrapping en verstikking. De Dierenbescherming heeft daarop aangifte gedaan van dierenmishandeling.[2]

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u bekend met de filmopnamen en de foto’s die zijn gemaakt van de vergassingsacties in Friesland?

2. Wat vindt u van de manier waarop Duke Faunabeheer bij deze actie te werk is gegaan? Deelt u de mening dat Duke Faunabeheer niet zorgvuldig heeft gehandeld? Zo nee, waarom niet?

3. Onderschrijft u de opvatting van de Dierenbescherming dat hier sprake is geweest van dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel ganzen zijn er dit jaar reeds vergast in Utrecht naar aanleiding van de ontheffingen voor het vergassen van ganzen rondom Schiphol en ter voorkoming van landbouwschade?

5. Zijn er bij de Utrechtse vergassingsacties ook ganzen vertrapt? Zo ja, hoeveel?

6. Zijn er van de vangacties in Utrecht ook beelden vervaardigd? Zo nee, op welke wijze zullen de vergassingsacties in Utrecht dan geëvalueerd worden?

7. Heeft u naar aanleiding van de beelden uit Friesland voorzorgsmaatregelen getroffen om dierenleed door vertrapping bij Utrechtse vangacties te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het met ons eens dat Duke Faunabeheer naar aanleiding van deze beelden niet ingeschakeld zou moeten worden bij Utrechtse ganzenvergassingen? Zo nee, waarom niet?

9. Op 1 juli jongstleden heeft de rechtbank Gelderland het gebruik van een vangkraal verboden.[4] Welke consequenties verbindt u aan deze uitspraak? Is er sinds de uitspraak gebruik gemaakt van de vangkraal bij het vergassen van ganzen in de provincie Utrecht?

10. Bent u nog steeds van mening dat “het doden van ganzen met koolzuurgas, ook bezien vanuit dierenwelzijn een acceptabele methode is.”[3]?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Femke Merel Arissen

[1] http://www.lc.nl/friesland/vertrapte-ganzen-smet-op-vangactie-18725663.html

[2] http://www.omropfryslan.nl/nieuws/dierenbescherming-vergassing-ganzen-mishandeling

[3] Statenvragen Partij voor de Dieren over het vergassen van ganzen, 05-06-2013: https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-het-vergassen-van-ganzen

[4] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4092270/2015/07/01/Rechter-stelt-paal-en-perk-aan-doden-ganzen.dhtml

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 25 aug. 2015

Toelichting

Vanaf 1 juni mogen er in heel het land ganzen worden vergast in het kader van landbouwschade. In Utrecht is daarvoor reeds op 30 april een vijfjarige ontheffing verleend. Ook worden in Utrecht ganzen vergast vanwege het vliegverkeer rond Schiphol. In totaal zullen tienduizenden Utrechtse ganzen het leven laten in de gascontainers van Duke Faunabeheer.

Naast het feit dat het vergassen van ganzen in beginsel al wreed en onnodig is, bleek tijdens de vergassingsacties in Friesland dat het dierenleed nog groter is dan aanvankelijk gedacht. Er zijn daar namelijk tientallen ganzen om het leven gekomen door vertrapping nadat de dieren door Duke Faunabeheer bijeen gedreven waren in de vangkraal.[1] Uit de foto’s en filmopnamen die van de vergassingsacties zijn gemaakt blijkt duidelijk dat er veel paniek en stress onder de ganzen was, en dat vele tientallen ganzen zijn gestorven door vertrapping en verstikking. De Dierenbescherming heeft daarop aangifte gedaan van dierenmishandeling.[2]

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u bekend met de filmopnamen en de foto’s die zijn gemaakt van de vergassingsacties in Friesland?

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met deze opnamen.

2. Wat vindt u van de manier waarop Duke Faunabeheer bij deze actie te werk is gegaan? Deelt u de mening dat Duke Faunabeheer niet zorgvuldig heeft gehandeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij hebben een medewerker van Duke Faunabeheer gesproken die aan de actie in Friesland heeft deelgenomen. Er bleken tijdens het in de kraal geleiden van de ganzen meer ganzen verborgen te zitten onder de begroeiing dan van tevoren het geval leek. Tijdens de actie zijn daarom al een duizendtal ganzen buiten de vangkraal om geleid, zodat ze niet in de kraal terecht zouden komen. Echter, toen zaten er al meer ganzen in de kraal dan deze feitelijk aan kan. Duke Faunabeheer heeft hier lering uit getrokken, en zal op deze locatie (die nieuw is voor het bedrijf, er waren tot dan toe geen acties op die locatie geweest) op een eventuele volgende keer hier anders mee omgaan, zodat er minder ganzen in de kraal terecht komen.

3. Onderschrijft u de opvatting van de Dierenbescherming dat hier sprake is geweest van dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn het met u eens dat het onwenselijk is hoe de actie in Friesland is verlopen, en dat vertrapping door ganzen moet worden voorkomen.

4. Hoeveel ganzen zijn er dit jaar reeds vergast in Utrecht naar aanleiding van de ontheffingen voor het vergassen van ganzen rondom Schiphol en ter voorkoming van landbouwschade?

Antwoord: ln de provincie Utrecht zijn dit jaar 2.084 ganzen gedood tijdens de vang- en dodingsacties tijdens de ruiperiode. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar, toen er ongeveer 4.000 ganzen tijdens de vang- en dodingsacties zijn gedood.

5. Zijn er bij de Utrechtse vergassingsacties ook ganzen vertrapt? Zo ja, hoeveel?

Antwoord: Wi jhebben dit nagevraagd bij de toezichthouders groene wetten van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, die steekproefsgewijs bij de vang- en dodingsacties van Duke aanwezig zijn geweest. Er is bij 1 vangactie geconstateerd dat een aantal ganzen dood in de kraal lag, voordat doding met het middel CO2 was toegepast. Het gaat hier om een paar exemplaren, met name pullen (juveniele ganzen), waarbij de doodsoorzaak niet direct duidelijk is. In totaal zaten er een kleine 600 ganzen in de kraal.

6. Zijn er van de vangacties in Utrecht ook beelden vervaardigd? Zo nee, op welke wijze zullen de vergassingsacties in Utrecht dan geëvalueerd worden?

Antwoord: Er zijn van de Utrechtse acties geen beelden veruaardigd. De evaluatie vindt plaats door een rapportage van Duke Faunabeheer aan de provincie, en door steekproefsgewijze controle van de afdeling handhaving en toezicht groene wetten van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

7. Heeft u naar aanleiding van de beelden uit Friesland voorzorgsmaatregelen getroffen om dierenleed door vertrapping bij Utrechtse vangacties te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Utrechtse rui- (en daarmee vanglocaties) zijn bekend terrein voor Duke Faunabeheer, en levert in die zin dus geen venassingen op zoals in Friesland wel het geval was. Daarnaast zijn de groepen ruiende ganzen in Utrecht stukken kleiner, waardoor de kans dat de kraal overvol raakt beperkt is.

8. Bent u het met ons eens dat Duke Faunabeheer naar aanleiding van deze beelden niet ingeschakeld zou moeten worden bij Utrechtse ganzenvergassingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, dit zijn wij niet met u eens, zie daarvoor ons antwoord op vraag 7.

9. Op 1 juli jongstleden heeft de rechtbank Gelderland het gebruik van een vangkraal verboden.[4] Welke consequenties verbindt u aan deze uitspraak? Is er sinds de uitspraak gebruik gemaakt van de vangkraal bij het vergassen van ganzen in de provincie Utrecht?

Antwoord: Na 1 juli zijn er in Utrecht geen ganzen gedood met gebruik van de vangkooi, ook omdat de ruiperiode reeds voorbij was. Het aanwijzen van middelen, die in het kader van de Flora- en Faunawet zijn toegestaan bij beheer en schadebestrijding is gelegen bij het Ministerie van EZ. Voordat er gebruik gemaakt kan worden van de door de provincie Utrecht afgegeven ontheffing zullen wij bekijken of alle daarin opgenomen middelen wettelijk zijn toegestaan.

10. Bent u nog steeds van mening dat “het doden van ganzen met koolzuurgas, ook bezien vanuit dierenwelzijn een acceptabele methode is.”[3]?

Antwoord: Ja, wij zijn nog steeds van mening dat het doden van ganzen met koolzuurgas, ook vanuit dierenwelzijn bezien, een acceptabele methode is.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Femke Merel Arissen

[1] http://www.lc.nl/friesland/vertrapte-ganzen-smet-op-vangactie-18725663.html

[2] http://www.omropfryslan.nl/nieuws/dierenbescherming-vergassing-ganzen-mishandeling

[3] Statenvragen Partij voor de Dieren over het vergassen van ganzen, 05-06-2013: https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-het-vergassen-van-ganzen

[4] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4092270/2015/07/01/Rechter-stelt-paal-en-perk-aan-doden-ganzen.dhtml

Interessant voor jou

Vragen over proef met open wegbermen tegen wildaanrijdingen

Lees verder

Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten - vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer