Bijdrage bespreking Fauna­be­heerplan 2019-2025


Commissie Ruimte, Groen en Water

14 oktober 2020

Dank u voorzitter, In de eerste plaats wil ik dank zeggen voor de beantwoording van onze vragen en voor de mogelijkheid om wat over dit Fauna Beheerplan te zeggen. Daarbij hadden we wel de vraag, wat kunnen we hier eigenlijk over zeggen, want we hebben een inmiddels goedgekeurd plan voor ons liggen. Je zou het mosterd na de maaltijd kunnen noemen. Daarmee kom ik ook bij mijn eerste vraag voorzitter, zouden we, net als in Limburg en Groningen gebeurd, voortaan het Faunabeheerplan eerder kunnen bespreken als PS zijnde, dus voordat GS het FBP goedkeurt? Aan alles merk je namelijk dat dit een onderwerp is wat leeft onder de verschillende fracties, maar ook buiten onze provinciezaal. Daardoor zouden we met elkaar van gedachten kunnen wisselen op een moment waarop het er meer toe doet dan nu.

Dan voorzitter, wil ik inhaken op de beantwoording in eerste termijn. Mevr. Van Elteren had een vraag gesteld over wilde zwijnen, dier erop neer kwam deze dieren een kans te geven in onze provincie. Voorzitter, dat ondersteun ik van harte. In de beantwoording worden er weer allerlei redenen bijgesleept waarom we dat niet moeten willen. Maar er wordt voorbijgegaan aan de positieve bijdrage die wilde zwijnen kunnen leveren. De universiteit Wageningen heeft niet voor niks de Utrechtse Heuvelrug als geschikt leefgebied benoemd op de Kansenkaart. Zwijnen leveren namelijk een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Daarnaast en dat klinkt sommige fracties wellicht als muziek in de oren, kunnen ze ook een stimulans geven aan de lokale economie. Daarom wil ik nogmaals bij de gedeputeerde aandringen om het beleid ten aanzien van wilde zwijnen, maar ook grote hoefdieren, te herzien. (onderzoek blijkt dat 76% van de bevolking graag groot wild ziet in de natuur( Hogeschool Van Hall Larenstein, 2010), en uit het enquêtes op de Veluwe blijkt dat 102 miljoen direct te relateren is aan de aanwezigheid van groot wild (zie Boek Wild van de economie, Tom Bade e.a., 2012).

Ten aanzien van het afschot van katten voorzitter. De gedeputeerde geeft aan dat een pilot tot de mogelijkheden behoort. Bij deze de vraag om ook daadwerkelijk zo'n pilot te starten. Dat zal dan een pilot worden met betrekking tot TNR, het socialiseren van kittens, en reallocatie in minder gevoelig gebied. Daarnaast is het inderdaad goed om eigenaren voor te lichten, bewustwording te creëren, zodat voorkomen wordt dat hun kat gaat zwerven. Als ik het mij goed herinner hebben we een jaar of 10 geleden ook een soort campagne gehad m.b.t. eigenaren op recreatieterreinen, mede ter invulling van de portefeuille van dhr Krol als gedeputeerde dierenwelzijn. Wellicht dat we deze ook weer af kunnen stoffen.

Ten aanzien van de vossen voorzitter. Onlangs heeft de provincie ontheffing afgegeven om ook 's nachts op vossen te jagen, ondanks dat de rechter de provincie Groningen juist heeft teruggefloten om dit te doen. Onze fractie is volstrekt onduidelijk waarom. Er worden grofweg 2 argumenten gegeven: weidevogels en kippen. Maar er zijn de afgelopen jaren geen schademeldingen geweest van kippenboeren en Utrechtse data ten aanzien van weidevogels die motiveren om de vos ook 's nachts te gaan bejagen ontbreken. Bij deze dus de vraag om deze ontheffing in te trekken.

Ten aanzien van het afschot van de knobbelzwanen voorzitter, daarover hebben we reeds art 47 vragen ingediend, dus de beantwoording wachten we af. Tenzij de gedeputeerde welwillend is om nu al mee te delen dat ze de ontheffing gaat intrekken, dan hoor ik het uiteraard graag en hoeft de beantwoording van onze vragen ook niet meer. Dat scheelt de ambtenaren ook weer tijd, een win win situatie dus.

Resumerend voorzitter, dit Faunabeheerplan is wat ons betreft meer een Fauna Afschot Plan. Daarmee dient het wel de doelstelling, zoals we die in de ontheffing van de knobbelzwanen lazen, om een landschap van angst te creëren. Ik constateer in dit plan een schrijnend automatisme om bij knelpunten tussen mens en dier maar te gaan schieten, in plaats van vol in te zetten hoe we in harmonie kunnen samen leven. Met dit plan voorzitter, wordt de provincie Utrecht, een provincie van angst. We leven tegenwoordig in een land van codes. Voorzitter, hierbij roep ik symbolisch code rood uit voor onze provincie. Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Kaderstelling regionale programmering wonen en werken

Lees verder

Bijdrage Programmabegroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer