Bijdrage Circu­laire Samen­leving 2050


2 juni 2021

Voorzitter,

Tijdens de afgelopen commissievergaderingen heeft de Partij voor de Dieren steeds aangegeven dat het niet prominent oppakken van de eiwittransitie in dit beleidsvoorstel een gemiste kans is. In deze beleidsvisie wordt gesproken over gezonder voedsel uit kortere ketens, maar niet over de samenstelling van dit voedsel. Dit terwijl in dezelfde visie terug te lezen is (zie tabel 1) dat voedsel als consumptiecategorie een enorme impact op onze omgeving heeft.

Door de gedeputeerde werd verwezen naar de Voedselagenda (2021-2023) en Samenwerkingsagenda Landbouw (2019), omdat hier de link gelegd zou worden tussen circulariteit en de eiwittransitie. Ook zou de circulariteitsgedachte opgenomen zijn in het Programma Bodem en Water. Echter, een heldere benoeming van de eiwittransitie, inclusief concrete beleidsstappen, lijkt te ontbreken. Er wordt gesproken over ‘gezond en duurzaam voedsel', kringlooplandbouw en korte ketens, maar niet over duurzamere, meer plantaardige eiwitbronnen voor humane consumptie.

Bij mijn fractie is nog steeds verwarring over waar we de concrete aanpak of beleidsstappen betreffende de eiwittransitie kunnen terugvinden. Zoals de gedeputeerde tijdens de bespreking van het vorige agendapunt stelde dat als het om een visie gaat, je daar niet een concreet plan In moet verwerken, zal zijn antwoord in dezen waarschijnlijk hetzelfde zijn. Maar om het gevoel bij mijn fractie van “van het kastje naar de muur” weg te nemen zou ik toch graag een reactie van gedeputeerde willen op de verwarring.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het onvoldoende uitlichten van de eiwittransitie een gemiste kans, maar vindt de lijn en de ambitie van de beleidsvisie circulaire samenleving goed. En zal daarom voor dit voorstel stemmen.

Voorzitter, dank u wel.