Bijdrage Doelenboom


8 juli 2020

Voorzitter,

Onze fractie heeft waardering voor het proces wat is doorlopen om tot deze doelenboom te komen. Ten opzichte van de versie van april zien we duidelijk verbeteringen. Inhoudelijk zijn we het zeker niet met alle doelen eens. Zo zien we liever als doel dat de groene contour gewoon volledig wordt gerealiseerd, in plaat van ‘verder’ gerealiseerd. Of dat de Utrechtse landbouw duurzaam is, in plaats van dat duurzaamheid een onderdeel is van de Utrechtse landbouw. Maar die discussie zullen we voeren wanneer we de programma’s zelf bespreken, zoals binnenkort bij de economische visie.

Ook qua structuur hebben we nog wel onze bedenkingen bij de laatste versie van de doelenboom. Zo is bodemdaling voor ons meer gerelateerd aan peilbeleid en gebiedsfunctie en past dan dus beter onder programma twee. Maar we kunnen leven met de uitleg van de gedeputeerde om het toch onder het programma Bodem, Water en Milieu te scharen. Als de bodemdaling uiteindelijk maar wordt gestopt.

Onze fractie denkt dat met het opnemen van concernbrede opgaven in programma acht een werkbare oplossing is gevonden voor programmaoverstijgende opgaven.

In ieder geval zijn we blij dat klimaat ook eindelijk als concernbrede doelstelling wordt gezien. Door dit in drie commissies aan de orde te moeten stellen, hebben we in ieder geval duidelijk kunnen maken dat klimaat, en dan met name klimaatmitigatie/het terugdringen van broeikasgasemissies, programma-overstijgend is. Het heeft namelijk niet alleen betrekking op energie, maar ook op landbouw, natuur, water, ruimte, mobiliteit en economie. We hebben van GS begrepen dat we over de concrete klimaatdoelstelling zelf we later dit jaar nog te spreken komen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Kaderbrief 2021-2024

Lees verder

Bijdrage Leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer