Bijdrage Prin­ci­pe­be­sluit inrichten provin­ciale beheer­or­ga­ni­satie Tram­be­drijf


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

21 september 2022

De Partij voor de Dieren vindt het verstandig om rekening te houden met toekomstige uitbreiding van het tramnetwerk in onze provincie. Het huidige netwerk is nog relatief klein en overzichtelijk, maar wanneer er meer lijnen bijkomen, die bijvoorbeeld ook nog eens de gemeentegrenzen over gaan, snappen wij het idee om het trambeheer in een op zichzelf staande organisatie onder te brengen. Dit heeft als voordeel dat, met de provincie als aandeelhouder voor de volle 100 procent, de zorg over winstmaximalisatie ten koste van de reiziger weg te nemen valt. Maar om op termijn het materieel onder te brengen bij de vervoerder vinden we enigszins lastig, omdat we ons voor kunnen stellen dat niet iedere vervoerder ervaring heeft met trammaterieel. Hierdoor kan het zijn dat zij dan niet mee willen doen aan de openbare aanbesteding. We vragen ons af hoe de gedeputeerde hier over denkt. Ook maken we ons zorgen over of een aparte beheerorganisatie niet te maken kan krijgen met dezelfde problemen als die we eerder zagen bij grote tramprojecten, zoals onvolledige onderlinge communicatie en een hoog verloop of gebrek aan kundig personeel. We kunnen ons daarom wel vinden in de conclusie van de Ondernemingsraad Verkenning Toekomst Trambedrijf, dat er nu nog teveel onduidelijkheden zijn en zullen daarom niet voor het voorstel stemmen.