Bijdrage Regionale Ener­gie­stra­te­gieën


25 september 2019

Bijdrage Provinciale Staten 25 september agendapunt 10: Statenvoorstel Rol en inzet van de provincie Utrecht in de Regionale Energiestrategieën (PS2019MM02)

Voorzitter,

Het is goed dat partijen aan de slag zijn gegaan met de energieopgave. Hoe een en ander zich laat uitkristalliseren, dat zal de tijd leren. Er zijn nog veel open eindjes en partijen zijn nog op zoek naar hoe zij haar rol willen invullen. Het risico bestaat dat overheden het voor hun meest gunstige spoor kiezen, en daarbij de algemene opgave uit het oog verliezen. Voor de provincie ligt hier een taak van faciliteren en stimuleren zodat er uiteindelijk een ambitieus eindbod ligt. De vinger aan de pols houden geniet daarbij onze voorkeur. Vandaar dat wij ook sympathiek staan ten opzichte van de motie van D’66 die ons inziens daarom vraagt. Voorzitter, wij zijn benieuwd naar het concept dat volgend jaar terugkomt. Daarop vooruitlopend: wij zijn als provincie met de regio’s gehouden om samen te komen tot Regionale Energie Strategieën en willen vanuit die positie wel enkele suggesties doen.

We zien in de Startnotitie van de Foodvalley dat zij een hogere ambitie stelt dan het Rijk als minimum eist, namelijk 55% reductie in 2030. Vraag: Kan GS haar volledige steun uitspreken om deze regio te helpen om dat doel te halen, en zal zij de regio daar ook proactief toe blijven uitdagen in haar bod aan het rijk?

Landelijk en in Europa wordt al gesproken over het opschroeven van de CO2-reductiedoelen van 49% reductie in 2030 naar 55% reductie. Het is daarom eerder waarschijnlijk dan ondenkbaar dat de RESsen later alsnog de opdracht krijgen opgelegd van het kabinet om daaraan te voldoen. Om niet voor die verrassing te komen staan, vragen wij GS om ook met de RES-U16 en RES-Amersfoort in gesprek te gaan, en hierbij al haar ondersteuning en benodigde middelen aan te bieden. Dit met als doel dat deze regio’s in hun bod aan het Rijk eveneens 55% reductie als doel stellen. Is GS hiertoe bereid?

Voorzitter, wij vinden het jammer dat er slechts gekozen wordt voor grootschalige opwekking van bewezen technieken. Kleinere initiatieven en kansrijke innovatie lijkt daarom geen plaats te hebben in de RES, terwijl bijvoorbeeld aquathermie en riothermie wellicht ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan de warmtetransitie. Tevens vinden wij het jammer dat er geen plek is voor energiebesparing. We snappen dat de opgave vanuit het Rijk richting de RESsen anders is en slechts gaat over grootschalige opwekking via bewezen technieken, maar

De duurzaamste energie die er is, is de energie die we niet verbruiken. Het is de eerste optie om aan te denken bij het energievraagstuk en het verbaast ons daarom dat enkel bij de startnotitie van de U16 hierover iets terug is te lezen. Kan GS toezeggen dat zij een leidende rol zal innemen om ideeën van de verschillende RESsen uit te wisselen en de regio’s alle nodige steun te geven om dit ook daadwerkelijk een plek te geven in hun bod aan het Rijk?

Voorzitter, ik dank u wel.

Willem van der Steeg – Partij voor de Dieren