Bijdrage Kadernota 2020 - 2023


10 juli 2019

Bijdrage Provinciale Staten 10 juli 2019, agendapunt 15: Kadernota 2020-2023

Voorzitter,

Bij de bespreking van het coalitieakkoord heeft onze fractie u een belofte gedaan, namelijk dat GS in de nabije toekomst voorstellen van ons kunnen verwachten waarmee we Utrecht donkergroen willen kleuren. Belofte maakt schuld en de nabije toekomst is hier. Voor ons ligt een beleidsarme kadernota. Graag helpen wij het college met het beleid een eindje op weg aan de hand van onze voorstellen. De motie met de PvdA over de eikenprocessierupsen wordt overigens ingediend tijdens agendapunt 16 A.

Noodtoestand Klimaat

Het eerste voorstel is voor PS: de grootste uitdagingen in onze ogen zijn op dit moment het tegengaan van zowel klimaatverandering als de daling van de biodiversiteit. De problemen die hiermee gepaard gaan worden steeds beter zichtbaar. Volgens het laatste IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport “nadert de opwarming van de aarde de limiet [1]”. Ook de cijfers van het onlangs uitgebrachte IPBES-rapport (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) zijn schokkend: “nog nooit was het aantal plant- en diersoorten dat met uitsterven bedreigd wordt zo groot [2]”. Wetenschappers spreken van een zesde uitstervingsgolf [3]. Als provincie zouden we alles op alles moeten zetten, binnen ons bereik, om deze ontwikkelingen te keren. Parijs, Keulen, Amsterdam, Canada, Verenigd Koninkrijk, Ierland; in totaal hebben 744 steden en lokale overheden in 16 landen de noodtoestand al uitgeroepen. Provincie Utrecht bevindt zich dan in goed gezelschap. Wij dienen een motie in waarin wij de noodtoestand uitroepen voor klimaat én biodiversiteit.

Steenbreek

Een concrete maatregel voor het verbeteren van de biodiversiteit en om ons als provincie te wapenen tegen klimaatverandering is het aanleggen van meer groen. Onze leefomgeving versteent namelijk, niet alleen in tuinen. Er wordt meer en meer asfalt aangelegd en tevens bedrijventerreinen & nieuwbouwwijken. Dit is niet alleen slecht voor de soortenrijkdom, maar is ook niet “klimaatproof”. Betegelde tuinen en een versteende openbare ruimte kunnen bij hoosbuien immers bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu. De provincies Overijssel en Noord-Brabant hebben zich daarom aangesloten bij Stichting Steenbreek, die, onder de campagne Operatie Steenbreek, samen met overheden, bedrijven en particulieren acties onderneemt ter vergroening van de privé- en openbare ruimte. In onze tweede motie, die is mede ondertekend door het CDA, verzoeken wij het college om als derde provincie aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Carnivoor geef het door

En voorzitter -we blijven het herhalen- een beter klimaat begint op je bord. In het rapport ‘Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de veestapel te reduceren en minder vlees, zuivel en eieren te consumeren. De overgang naar meer plantaardig voedsel en een duurzamer en gezonder voedselsysteem is volgens de RLI nodig om de klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en risico’s voor de volksgezondheid te minimaliseren. Meerdere overheden, waaronder de gemeente Utrecht, hebben inmiddels besloten het goede voorbeeld te geven en niet meer standaard vlees te serveren. Dit kan dan echter nog wel altijd op aanvraag worden aangeboden. Ons voorstel is om hier als provincie bij aan te sluiten en daarvoor dienen wij de motie in: Carnivoor? Geef het door.

Opvang in het wild levende dieren

Er wordt in Utrecht al jarenlang gesproken over de opvang van in het wilde levende dieren. De Partij voor de Dieren wil graag het door GS opgestelde ‘Onderzoeksrapport Keten transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht’ bij deze kadernota betrekken. In dat rapport is duidelijk geworden dat, om te zorgen voor een solide, structurele basis voor de gehele keten, structurele financiering nodig is. Op dit moment ontbreekt het daar aan en ook lezen we in het rapport dat dit een politieke keuze is. Er is draagvlak nodig bij de samenwerkende organisaties, maar ook bij gemeenten en provincie. Bij de bespreking van het rapport in de commissie RGW van 4 februari jl. bleek er draagvlak te zijn te zijn voor opvang (GL, PvdA, SP, VVD, PVV). Daarom vraagt de Partij voor de Dieren aan GS om bij de programmabegroting 2020 met een structureel voorstel te komen ten aanzien van de opvang van zieke en/of gewonde in het wild levende dieren.

Afschot katten

Voorzitter als laatste dient de Partij voor de Dieren een motie in over het afschot van katten in de provincie Utrecht. Utrecht is één van de twee provincies waar nog verwilderde katten mogen worden afgeschoten. Het verschil tussen een huiskat en een verwilderde kat in de natuur is nauwelijks te maken, wat jagers ook beweren. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor het stoppen van het doodschieten van verwilderde katten en onder andere de TNR methode (Trap Neuter Release) uit te breiden om de populatie verwilderde katten te verminderen.

Partij vóór de dieren

Voorzitter, uit de laatste drie moties blijkt dat mijn partij vóór de dieren is. Onze partij heet onder andere daarom Partij voor de Dieren, en niet Partij van de Dieren. Wij zullen dit keer geen motie indienen voor het goed uitspreken van onze partijnaam, maar houden dit voor een volgende keer in overweging.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller - Partij vóór de Dieren


[1] https://nos.nl/artikel/2236530-uitgelekt-vn-rapport-opwarming-aarde-nadert-limiet.html

[2] https://www.iucn.nl/updates/ipbes-rapport-1-miljoen-plant-en-diersoorten-met-uitsterven-bedreigd

[3] https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn