Commis­sie­bij­drage SV Hande­lings­kader Gebieds­ge­richte Aanpak stikstof en SB propo­sitie Stikstof en Natuur


23 februari 2022

Voorzitter,

Binding aan reductiedoelen dient volgens de propositie van het IPO vooral te gebeuren met het oog op economische ontwikkeling. Maar het is de dramatische stand van onze natuur die er juist voor zorgt dat we de uitstoot van stikstof fors in moeten perken. Wat de Partij voor de Dieren betreft had herstel van natuur dan ook als hoofddoelstelling bovenaan het doelenlijstje van deze IPO propositie moeten staan. Want floreert de natuur, dan floreren mensen ook. Maar we lezen dat er slechts wordt ingezet op het realiseren van instandhoudingsdoelen en het tegengaan van verslechtering. Als dit in de ogen van de provincie de uitkomst is van een “zorgvuldige afweging tussen verschillende thema’s”, dan komt de natuur er wederom bekaaid vanaf en schieten we op termijn niets op. Het meenemen van andere opgaven, meekoppelkansen en drukfactoren is prima, maar verlies niet uit het oog waarom we in de eerste plaats de stikstofuitstoot moeten terugdringen: het verbeteren van de kwaliteit van natuurgebieden. Dat zien wij onvoldoende terug en daarmee is deze propositie een gemiste kans.

Dan het Handelingskader. Rondom het verminderen van de stikstofdepositie bestaan nog steeds vele onzekerheden. Het landelijk uitblijven van effectieve maatregelen, zorgt ervoor dat de provincie Utrecht middels het voorliggende handelingskader alvast de regierol binnen de eigen provinciegrenzen op zich neemt en zoekt zij actief de samenwerking met belanghebbenden om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. De Partij voor de Dieren constateert dat het GS is dat de gebiedsagenda’s en het gebiedsplan uiteindelijk vaststelt. Ik vraag de gedeputeerde of zij kan reflecteren op de rol van Provinciale Staten gedurende dit proces. Zijn er bijvoorbeeld na de behandeling van dit Statenvoorstel nog mogelijkheden om bij te kunnen sturen?

Dank u wel.