Actu­a­li­tei­ten­motie Beleids­kader Ruim­te­toe­wijzing Stik­stof­doe­lenbank -- Aange­nomen


Mede ingediend door PvdD

31 mei 2023

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 31 mei 2023. Constaterende dat:

• Gedeputeerde Staten, na het instellen van een provinciale stikstofdoelenbank door Gedeputeerde Staten, een beleidskader zal uitwerken en vaststellen om te komen tot een werkwijze en prioritering voor uitgifte van stikstofdepositieruimte aan de verschillende provinciale opgaven;

• Op dit moment Gedeputeerde Staten voornemens is het besluit tot het vaststellen van het beleidskader zelf te nemen.

Overwegende dat:

• Gedeputeerde Staten kenbaar heeft gemaakt de stikstofdepositieruimte op de stikstofdoelenbank beschikbaar te willen maken voor ontwikkelingen zonder de natuur extra te belasten;

• Gedeputeerde Staten de stikstofdoelenbank mogelijk ook toegankelijk wil maken voor derde partijen, dus andere partijen naast de provincie;

• Provinciale Staten een democratisch gekozen orgaan zijn en op dit moment geen rol hebben bij het vaststellen van het beleidskader.

Verzoekt Gedeputeerde Staten

• Provinciale Staten actief te betrekken bij de ontwikkeling van een beleidskader voor de uitgifte van stikstofdepositieruimte via de stikstofdoelenbank;

• Een concept beleidskader voor de uitgifte van stikstofdepositieruimte via de stikstofdoelenbank voor te leggen aan Provinciale Staten, en eventuele amendementen met meerderheid van stemmen binnen Provinciale Staten over te nemen in een definitief besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amos de Jong – Volt

Juliëtte van Gilse – VVD

Bertrick van den Dikkenberg – SGP

Jesseka Batteau – Partij voor de Dieren

Philip Overkleeft – D66Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Actualiteitenmotie Tussentijdse evaluatie van de participatie binnen het UPLG -- Ingetrokken

Lees verder

Motie Behoud landgoed Oude Tempel -- Aangenomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer