Amen­dement Op tijd meer bos


Amen­dement op staten­voorstel 'Stra­­te­­gisch bosbeleid, meer en beter bos'

11 mei 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022, sprekend over het Statenvoorstel Vaststelling Strategisch bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht (PS2022RGW05)

Overwegende dat:

  • Het niet alleen belangrijk is dat er meer en beter bos in de provincie komt, maar dat ook in het besluit is vastgelegd binnen welke termijn dit is beoogd;
  • Het bovendien van belang is dat het moment van evaluatie vast ligt, omdat immers op dat moment beoordeeld moet worden of het instrumentenkader effectief is, zeker nu de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB) nog in beweging is, terwijl de verwachting is dat dit een belangrijke motor voor realisatie van onderdelen van het bosbeleid zal zijn;

Besluiten:

  • Beslispunt 1a als volgt aan te vullen: Het areaal bos uiterlijk in 2040 te vergroten met 1500 hectare, waarvan 500 ha Natuur Netwerk Nederland (NNN), 500 ha Groene contour en 500 ha buiten het NNN.
  • Beslispunt 3 toe te voegen: Op basis van de in 2024 uit te voeren evaluatie op dat moment te willen vaststellen welke bijsturing in beleid of uitvoering noodzakelijk is om de afgesproken ambities te bereiken.

Nelly de Haan, CU
Marianne de Widt, D66
Marjolein van Elteren, GroenLinks
Annet Krijgsman, PvdA
Hiltje Keller, PvdD


Status

Aangenomen

Voor

Socialisten Utrecht, DENK, PvdD, D66, CDA, PvdA, SP, GL, CU

Tegen

JA21, VVD, PVV, SGP, 50PLUS