Motie Weide­vo­gel­randzone


Motie tijdens Provin­ciale Staten­ver­ga­dering

11 mei 2022

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 ter behandeling van het statenvoorstel visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028:

Constaterende dat:

  • Het slecht gaat met de weidevogel;
  • Er bij de herbegrenzing van de weidevogelkerngebieden gebieden buiten de kerngebieden zijn gehouden die volgens de criteria daarvoor wel in aanmerking kwamen;
  • Er voor deze gebieden een nieuwe categorie is bedacht: de weidevogelrandzone RES of Wonen;
  • Dat er in deze gebieden wel beheer mogelijk is, maar dat deze gebieden niet de planologische voorwaarden kennen van de Omgevingsverordening;

Overwegende dat:

  • Dat we hierdoor het risico lopen dat er in deze gebieden veel goed week verricht gaat worden en dat de weidevogelpopulatie nog verder gaat stijgen, maar dat dit straks allemaal voor niks blijkt te zijn geweest, vanwege het gebrek aan planologische bescherming, waardoor de weidevogelpopulatie weer teniet wordt gedaan;

Dragen het college van Gedeputeerde staten op:

Om bij de eerstvolgende herziening van de provinciale omgevingsverordening de weidevogelrandzones RES en Wonen toe te voegen aan het weidevogelkerngebied, met bijbehorende bescherming.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vluchtelingen verdienen onze zorg

Lees verder

Amendement Op tijd meer bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer