Motie Ruimte voor wild bos


Motie op staten­voorstel 'Stra­te­gisch bosbeleid, meer en beter bos'

11 mei 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 11 mei 2022, aan de orde hebbende het Statenvoorstel Strategisch Bosbeleid.

Constaterende dat:

 • De provincie met het Strategisch Bosbeleid aan de slag gaat met meer bos en beter bos;
 • De natuur onder druk staat en natuurgebieden in de provincie Utrecht te lijden hebben onder de druk van bezoekers/recreatie;
 • Er maar weinig plekken zijn in de provincie waar de natuur echt met rust gelaten wordt en waar de natuur zich zonder verstoring kan ontwikkelen;

Overwegende dat:

 • De bossen in onze provincie een grote hoeveelheid aan functies kennen en intensief gebruikt worden;
 • Het belangrijk is dat er ook voldoende plekken blijven waar het relatief rustig is en de natuur haar gang kan gaan.
 • Natuur laten verwilderen mogelijkheden biedt om natuur en biodiversiteit te herstellen;
 • Er genoeg plekken in de provincie Utrecht zijn waar ruimte voor natuurlijke processen zou kunnen zijn, zoals in het Kromme Rijngebied, het veenweidegebied en op de Utrechtse Heuvelrug;
 • Onderzoek naar en monitoring van deze processen zal bijdragen aan onze kennis over het effect van het met rust laten van de natuur in onze eigen omgeving;

Spreekt uit:

 • Meer ruimte te willen bieden aan wilde natuur (rewilding) in de provincie Utrecht.

Draagt het college op:

 • Samen met de terreinbeherende organisaties te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor ‘rewilding’, dat wil zeggen: plekken waar we de natuur haar gang laten gaan, waar zo veel als mogelijk het natuurlijke bodem- en watersysteem wordt gevolgd en waar planten en dieren met rust worden gelaten;
 • Hierbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) te kijken naar de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en het veenweidegebied;
 • Zowel het het laten verwilderen van bestaande bosgebieden als het laten ontstaan van nieuwe natuur dmv natuurlijke processen hierin mee te nemen;
 • Op basis van het onderzoek met de terreinbeherende organisaties een plan te maken hoe gebieden aan te wijzen voor ‘rewilding’ en deze binnen de uitvoeringsfase van dit Strategisch bosbeleid te realiseren.

Marjolein van Elteren, GroenLinks
Marianne de Widt, D66
Hiltje Keller, Partij voor de Dieren
Annet Krijgsman, PvdA
Nelly de Haan, ChristenUnie
Jan Breur, SP
Michel Eggermont, Socialisten Utrecht
Ted Dinklo, JA21
Mieke Hoek, 50 PLUS


Status

Aangenomen

Voor

JA21, PvdD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Op tijd meer bos

Lees verder

Motie Geen bomenplant en -kap voor biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer