Motie Aanvullend Klimaat­beleid


5 november 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2019, PS2018PS09,

overwegende dat

 • We in Nederland hebben afgesproken in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten t.o.v. 1990 om klimaatverandering tegen te gaan, wat 48.7 megaton minder broeikasgassen is dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd;
 • Op uitnodiging van het kabinet door meer dan 100 organisaties aan vijf sectortafels (gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit) met elkaar wordt verkend wat er nodig is om gezamenlijk dit doel te bereiken;
 • Beoogd eindresultaat van de besprekingen een samenhangend Klimaatakkoord is,

daarnaast overwegende dat

 • We in Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in 2020 met 25% moeten beperken (t.o.v. 1990), volgens de door het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde uitspraak in de Urgenda-zaak, terwijl de teller op dit moment op 13% staat;
 • Dit al over twee jaar dus bijna het dubbele zou moeten zijn, een doel dat niet zal worden gehaald zonder aanvullende ingrepen;
 • De staat nog niet heeft besloten of zij in cassatie gaat tegen deze uitspraak, een procedure die waarschijnlijk zo’n twee jaar in beslag neemt;
 • Het kabinet heeft aangegeven dat intussen de eis van Urgenda zal worden uitgevoerd,

van mening dat

 • In voorbereiding op de uitvoering van een definitief Klimaatakkoord en in lijn met het Urgenda-vonnis concrete aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in onze provincie te verminderen;

roepen GS op

 • Een plan op te stellen voor concrete aanvullende maatregelen die beogen emissies van genoemde broeikasgassen in onze provincie te verminderen op een termijn die bijdraagt aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis;
 • Daarbij een voorstel te doen voor de financiële dekking van dit plan;
 • Dit plan ter bespreking aan PS voor te leggen uiterlijk in februari 2019,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, GL, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ‘die ballon gaat niet op’

Lees verder

Motie Utrecht Overshoot Day

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer