Motie Utrecht Overshoot Day


5 november 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2019, PS2018PS09,

constaterende dat:

  • Earth Overshoot Day, de dag waarop de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde wordt overschreden, ieder jaar eerder valt, in 2018 te weten op 1 augustus;
  • indien de Nederlandse consumptie van grondstoffen per hoofd van de bevolking gold voor alle inwoners van de wereld, Earth Overshoot Day in 2018 op 14 april was gevallen;
  • als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, we 3.5 aarde nodig hebben;

van mening dat:

  • een beter besef van onze Utrechtse voetafdruk en de grondstoffen die wij elk jaar teveel verbruiken van belang is om draagvlak voor noodzakelijk beleid te behouden en vergroten;

verzoeken het college van GS:

  • te inventariseren of het mogelijk is jaarlijks te berekenen op welke dag van het jaar Earth Overshoot Day valt voor de provincie Utrecht;
  • wanneer dit mogelijk blijkt hier jaarlijks in de begroting een terugkoppeling over te geven aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen