Motie ‘die ballon gaat niet op’


5 november 2018

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018 ter behandeling van Statenvoorstel bijdrage Koningsdag Amersfoort,

Constaterende dat:

  • de provincie Utrecht met 400.000 euro bijdraagt aan Koningsdag Amersfoort;
  • in 2014 een motie in de Tweede Kamer is aangenomen om het oplaten van ballonnen bij door de overheid georganiseerde evenementen te ontmoedigen [1];
  • Afval van ballonnen bijdraagt aan de groeiende vervuiling van zeeën, ook wel de ‘plastic soep’ genoemd [2];

Overwegende dat:

  • opgelaten ballonnen in de natuur terechtkomen en hier ernstige schade toebrengen aan dier en milieu: dieren raken verstrikt in de linten en ballonresten in maag en darm kunnen leiden tot sterfte;
  • ook biologische ballonnen er meerdere jaren over doen om af te breken;
  • in Amersfoort nadrukkelijk bestuurlijke aandacht is voor duurzaamheid, er doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van circulaire economie {afvalloos in 2030} en het niet oplaten van ballonnen recht doet aan deze ambities;

Verzoeken het college van GS om:

  • bij de bijdrage van de 400.000 euro aan de gemeente Amersfoort de voorwaarde te stellen dat het oplaten van ballonnen geen georganiseerd onderdeel zal zijn van Koningsdagviering op 27 april 2019,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-oplaten-van-ballonnen-actief-ontmoedigen

[2] https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/Onderzoek/Dossiers/5-Weetjes-over-afval-van-ballonnen.htm


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdA, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, PVV