Motie Ambitie bodem­daling


9 juli 2018

Ingetrokken wegens toezegging

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05

overwegende dat:

  • bodemdaling een groot probleem is in veenweidegebieden;
  • veenverbranding en de daarmee gepaard gaande bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor extra CO2 uitstoot;
  • aangroeiend veen een grote bijdrage kan leveren aan de opname van CO2;
  • er veel wordt gepraat over bodemdaling, maar een visie moeilijk van de grond lijkt te komen;
  • het noodzakelijk is een ‘integrale bodemvisie’ te ontwikkelen waarin het lange termijn perspectief voor veenweidegebieden wordt geschetst, met inachtneming van het waterpeil, de economische activiteiten en het toekomstig gebruik;
  • de Staten van Noord-Holland[1] de ambitie hebben uitgesproken om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen

verzoeken het college van GS:

  • ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie van Noord-Holland over te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ambitie-bodemdaling


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement heldere ambitie voor schone lucht

Lees verder

Motie Plus op meer diervriendelijk ganzenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer