Motie ambitie bodemdaling

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018

Overwegende dat:

Verzoeken het college van GS:

  • ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie van Noord-Holland over te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ambitie-bodemdaling

Status:
Voor:
Tegen: