Motie Ambitie bodem­daling


9 juli 2018

Ingetrokken wegens toezegging

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05

overwegende dat:

  • bodemdaling een groot probleem is in veenweidegebieden;
  • veenverbranding en de daarmee gepaard gaande bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor extra CO2 uitstoot;
  • aangroeiend veen een grote bijdrage kan leveren aan de opname van CO2;
  • er veel wordt gepraat over bodemdaling, maar een visie moeilijk van de grond lijkt te komen;
  • het noodzakelijk is een ‘integrale bodemvisie’ te ontwikkelen waarin het lange termijn perspectief voor veenweidegebieden wordt geschetst, met inachtneming van het waterpeil, de economische activiteiten en het toekomstig gebruik;
  • de Staten van Noord-Holland[1] de ambitie hebben uitgesproken om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen

verzoeken het college van GS:

  • ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie van Noord-Holland over te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ambitie-bodemdaling


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen