Motie Plus op meer dier­vrien­delijk ganzen­beleid


9 juli 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05

constaterende dat:

  • Naar aanleiding van de motie "Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?" voor 2018 € 258.000 beschikbaar is gesteld;
  • Dit bedrag wordt besteed aan de verlenging van het ganzenakkoord en dus niet ten goede komt aan de natuur, maar vooral aan het doden van ganzen,

overwegende dat:

  • Het college nog steeds bezig is uitvoering te geven aan een unaniem aangenomen motie uit 2011 waarin wordt verzocht alternatieve preventieve maatregelen voor schadebestrijding door ganzen te onderzoeken;
  • Alternatieve preventieve maatregelen nog altijd te weinig prioriteit krijgen in vergelijking met afschot en vergassing,

verzoeken het college van GS:

  • De € 258.000 die beschikbaar is gesteld volledig in te zetten voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieve preventieve maatregelen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, GL, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ambitie bodemdaling

Lees verder

Motie Eiwittransitie Foodvalley

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer