Motie plus op meer diervriendelijk ganzenbeleid

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018

Constaterende dat:

  • Naar aanleiding van de motie "Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?" voor 2018 € 258.000,- beschikbaar is gesteld;
  • Dit bedrag wordt besteed aan de verlenging van het ganzenakkoord en dus niet ten goede komt aan de natuur, maar vooral aan het doden van ganzen,

Overwegende dat:

  • Het college nog steeds bezig is uitvoering te geven aan een unaniem aangenomen motie uit 2011 waarin wordt verzocht alternatieve, preventieve maatregelen voor schadebestrijding door ganzen te onderzoeken;
  • Alternatieve, preventieve maatregelen nog altijd te weinig prioriteit krijgen in vergelijking met afschot en vergassing,

Verzoeken het college van GS:

  • De € 258.000 die beschikbaar is gesteld volledig in te zetten voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieve preventieve maatregelen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

 

 

 

 

 

Status:
Voor:
Tegen: