Motie Borging ‘par­ti­ci­patie’ en verkenning ‘uit­daag­recht’


9 februari 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 februari 2022, aan de orde hebbende het ‘Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten’

Constaterende dat:

• De initiatiefnemer bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verantwoordelijk is voor het vormgeven van de ‘participatie’ (aan de voorkant) en moet aangeven wat de resultaten daarvan zijn;

• Het bevoegd gezag bij het besluit over de omgevingsvisie, de omgevingsverordening, het omgevingsplan, de programma’s en projectbesluiten moet aangeven hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.

• Het wetsvoorstel ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ bekend is gemaakt;

Overwegende dat:

• Dit wetsvoorstel en de Omgevingswet het mogelijk maakt om inwoners niet alleen te laten participeren bij de voorbereiding van beleid, maar ook om ‘participatie’ bij de uitvoering door het overnemen van publieke taken en evaluatie van beleid;

• Het ‘uitdaagrecht’ als specifieke vorm van participatie in de uitvoering van beleid in het nieuwe wetsvoorstel is opgenomen;

• Zowel gemeenten als provincies worden gevraagd zich uit te spreken over de overname van uitvoering van overheidstaken door inwoners (Right to challenge ofwel het ‘uitdaagrecht’);

• Participatie voor een vitale en inclusieve democratie goed geborgd dient te worden, ook en met name bij ruimtelijke plannen, ontwikkelingen of concrete initiatieven vanbelanghebbenden en inwoners in hun directe omgeving;

• Als onderdeel van het programma ‘Participatie voor en door de provincie Utrecht’ de visie, leidraad en de participatieverordening voor de provincie Utrecht medio 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan PS.

Draagt het college op:

• Te verkennen hoe de provincie Utrecht gemeenten en initiatiefnemers kan ondersteunen en stimuleren om participatie en uitdaagrecht bij de implementatie van de Omgevingswet volwaardig invulling te geven, bijvoorbeeld via programma’s of de (toelichting op) regels in de Omgevingsverordening;

• Een verkenning te doen naar experimenten met het uitdaagrecht;

• Provinciale Staten hier uiterlijk eind 2022 over te informeren.

En overgaande tot de orde van de dag.

Ali Karataş, GroenLinks

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Chris Westelaken, CDA

Henriëtte Rikkoert, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, DENK, VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, SGP, 50PLUS

Tegen

JA21, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Nieuwe Bomen

Lees verder

Motie Effectieve participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer