Motie Nieuwe Bomen


10 november 2021

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2021, ter behandeling van de Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

- er een actieplan ligt om 600.000 bomen te planten in de provincie Utrecht

- er een Bossenstrategie ontwikkeld wordt, waarin uitgewerkt zal worden hoe om te gaan met het beheer van bomen en bossen

Overwegende dat:

- er op vele plekken in de provincie Utrecht bomen gekapt worden

- deze bomen in bepaalde gevallen gecompenseerd worden door middel van herplant

- uitbreiding van het bosareaal gewenst is, met het oog op de natuur- en klimaatopgaven

- herplant meestal geen uitbreiding van het bosareaal betekent

Spreken uit

Dat de 600.000 bomen die de Provincie Utrecht voornemens is aan te planten, echt nieuwe bomen moeten zijn en dat herplant hierin niet meegeteld wordt.

En gaan over tot de orde van de dag.


Hiltje Keller, Partij voor de Dieren

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen