Motie Code Rood


7 juli 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van het Statenvoorstel Kadernota 2022-2025

Constaterende dat:

  • Extreme weersomstandigheden zoals wolkbreuken, hittegolven en droogte steeds vaker optreden door klimaatverandering;
  • Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade als gevolg van deze extreme weersomstandigheden de komende decennia kan verdubbelen;

Overwegende dat:

  • Veel schade die ontstaat door extreem weer, zoals overstroming, niet gedekt wordt door verzekeringen;
  • Onder andere het Europees Parlement en de Utrechtse gemeenteraad de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;
  • Een noodfonds voor ongedekte schade als gevolg van extreme weersomstandigheden, veroorzaakt door klimaatverandering, het herstel na een calamiteit kan bespoedigen en verzachten;
  • De provincie Utrecht niet over een noodfonds beschikt dat voorziet in de dekking van dit soort schade;

Verzoeken het college van GS:

  • Voor de provincie Utrecht de klimaatnoodtoestand uit te roepen;
  • Om via het IPO bij de landelijke regering aan te dringen op de noodzaak voor een klimaatfonds voor schade als gevolg van extreme weersomstandigheden, welke niet gedekt wordt door bestaande verzekeringen

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen