Motie deelname Nationale week zonder Vlees

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018

Overwegende dat:

  • een beter klimaat op je bord begint ;
  • de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar rapport van maart 2018 “adviseert om er in het voedselbeleid naar te streven dat het aandeel dierlijke eiwitten in 2030 naar maximaal 40% wordt teruggebracht ten opzichte van de totale eiwitconsumptie” [1];
  • de provincie een voorbeeldfunctie heeft;

Constaterende dat:

  • er dit jaar (2018) onder meer vier universiteiten en 342 bedrijven deelnamen aan de Nationale Week Zonder Vlees [2], maar de provincie Utrecht als organisatie niet;

Verzoeken het college van GS:

  • de provincie vanaf 2019 deel te laten nemen aan de Nationale week zonder Vlees.

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

 

[1] Zie o.a. https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond en https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth[2] https://weekzondervlees.nl/

Status: Aangenomen
Voor:
Tegen: