Motie Eiwit­tran­sitie Food­valley


9 juli 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05

constaterende dat:

  • De regiodeal Foodvalley als aanvullende wens is geformuleerd in de Kadernota 2019-2022;
  • De provincie Gelderland actief invulling geeft aan het stimuleren van de eiwittransitie door de “koppositie op dit terrein benutten voor een geleidelijke transitie naar consumptie van meer plantaardige eiwitten als bijdragen aan verduurzaming van de voedselproductie en circulaire economie”[1];
  • Utrecht (nog) geen ambitie of beleid heeft op het gebied van de eiwittransitie,

overwegende dat:

  • De regiodeal Foodvalley een uitgelezen kans is voor de provincie Utrecht om deze achterstand enigszins in te lopen;
  • De transitie van productie en consumptie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten noodzakelijk is voor het terugdringen van broeikasgasemissies[2],

verzoeken het college van GS:

  • De transitie van productie en consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten een prominente plek te geven in de regiodeal Foodvalley;
  • Bij bespreking van de Begroting 2019 op 5 november aan PS een onderbouwd plan voor te leggen voor de realisatie van deze transitie,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4722051/1/Uitvoeringsagenda_

[2] Zie o.a. https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond en https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Plus op meer diervriendelijk ganzenbeleid

Lees verder

Motie Deelname nationale week zonder vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer