Motie geen vislood in het milieu


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van de Kadernota 2020 - 2023,

Constaterende dat:

 • Door het gebruik van lood door hengelaars jaarlijks naar schatting 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470.000 kilo in zee- en kustwater (citaat uit Green Deal);
 • De Loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: "Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier." (citaat Loodcode);
 • In Europese regelgeving lood wordt aangemerkt als een significant risico voor het aquatisch milieu (zie tekst Green Deal);
 • Loodgebruik naast een bron van vervuiling voor het milieu, ook directe gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Bij het verwerken van lood voor vislood komen giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters neerslaan (zie tekst Green Deal);
 • De waterschappen op 22 mei 2018 samen met andere partijen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij hebben gesloten, waarbij de partijen bij de Green Deal ernaar streven om binnen 10 jaar het gebruik van lood in de sportvisserij te stoppen;
 • Dit streven niet geborgd wordt door een algemeen verbindend voorschrift en het resultaat volledig afhangt van goodwill van partijen;
 • In Denemarken een totaal loodverbod geldt;
 • De provincie Utrecht, net als gemeenten en waterschappen, zelf ook visrechten bezit die vergeven kunnen worden;
 • De provincie kaderstellend is voor de waterschappen;

Spreekt als haar mening uit:

 • Tien jaar een te lange termijn te vinden om loodgebruik door hengelaars uit te faseren uit de Utrechtse wateren;

Verzoeken het college van GS om:

 • In overleg te treden met de Utrechtse gemeenten en waterschappen om te onderzoeken hoe het gebruik van vislood zo snel mogelijk gestopt kan worden en hierover terugkoppeling te geven aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren - Willem van der Steeg
50PLUS - Mieke Hoek


Status

Aangenomen

Voor

FvD, PvdD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie noodtoestand klimaat en biodiversiteit

Lees verder

Motie stop afschot katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer