Motie Geen wind­molens in weide­vo­gel­kern­ge­bieden


10 maart 2021

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter behandeling van de Interim Omgevingsverordening,

constaterende dat:

  • De aantallen weidevogels in Nederland al jaren een grote achteruitgang laten zien;
  • Nederland voor weidevogels een erg belangrijk leefgebied is
  • De verordening in art 6.12 van de Interim Omgevingsverordening ruimte biedt voor windturbines en zonne-energie binnen weidevogelkerngebieden, "mits wordt voorzien in een aantoonbare verbetering van het leefgebied van de weidevogels"

overwegende dat:

  • De in art. 6.12 gebruikte term ‘aantoonbare verbetering’ niet verbonden is aan concrete, toetsbare eisen die gesteld worden aan nieuwe ontwikkelingen;
  • Er in de toelichting op art. 6.12 wel de volgende belangrijke factoren voor een weidevogelleefgebied genoemd worden: voldoende omvang van het gebied (met daarbinnen zo mogelijk een reservaat als harde kern), openheid, rust, relatief hoge waterpeilen, agrarisch natuurbeheer gericht op weidevogels, een goede inrichting (zoals plas-dras, natuurvriendelijke oevers en microreliëf) en voorkomen van predatie;
  • De keuze voor windturbines in weidevogelkerngebieden indruist tegen deze factoren, die essentieel zijn voor het verbeteren van de weidevogelstand;

Spreken als haar mening uit:

  • Geen windturbines toe te willen staan in weidevogelkerngebieden;

Verzoeken GS

  • Dit bouwverbod op te nemen in de interim Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie.


en gaan over tot de orde van de dag.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, JA21, CDA, PVV, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, PvdA, SP, GL, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Stop de jacht tijdens extreme winterse omstandigheden

Lees verder

Motie Verbetering leefgebied weidevogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer