Motie Verbe­tering leef­gebied weide­vogels


10 maart 2021

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter behandeling van de Interim Omgevingsverordening,

constaterende dat:

  • Het aantal weidevogels al jaren hard achteruit gaat
  • Nederland een belangrijk land voor weidevogels is
  • De interim Omgevingsverordening in art. 6.12 ruimte biedt voor de realisatie van windturbines en de opwek van zonne-energie binnen weidevogelkerngebieden, "mits wordt voorzien in een aantoonbare verbetering van het leefgebied van de weidevogels"

overwegende dat:

  • De in art. 6.12 van de interim Omgevingsverordening gebruikte term ‘aantoonbare verbetering’ niet verbonden is aan concrete, toetsbare eisen die gesteld worden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkeling;
  • Concrete, toetsbare eisen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de weidevogelstand nog verder achteruit gaat en idealiter er juist op vooruit gaat;

verzoeken het college van GS:

  • De in art. 6.12 van de Interim Omgevingsverordening genoemde term ‘aantoonbare verbetering’ nader te definiëren en toetsbaar te maken
  • Deze nadere duiding op te nemen in de toelichting op de Omgevingsverordening;


en gaan over tot de orde van de dag.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, JA21, VVD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Geen windmolens in weidevogelkerngebieden

Lees verder

Motie Neem bescherming stiltegebied serieus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer