Motie Stop de jacht tijdens extreme winterse omstan­dig­heden


10 maart 2021

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter behandeling van de Interim Omgevingsverordening

constaterende dat:

 • Nederland recentelijk te maken heeft gehad met een lange periode met extreme weersomstandigheden van sneeuw, ijs en zeer lage temperaturen;
 • Deze omstandigheden het voor in het wild levende dieren erg lastig maken om schuilplaatsen te vinden en te foerageren;
 • In het wild levende dieren door deze barre omstandigheden extra kwetsbaar zijn;
 • De jacht en schadebestrijding, ondanks deze extreme weersomstandigheden, door mochten blijven gaan;

overwegende dat:

 • De provincie Utrecht, blijkens de interim Omgevingsverordening, voor het tijdelijk stoppen van de jacht uitgaat van een zogeheten ‘koudegetal’, waarbij de optelsom van maximale dagtemperatuur en minimale nachttemperatuur na een x aantal dagen de som van -85C moet hebben bereikt;
 • Er sprake moet zijn van een aaneengesloten sneeuw- en/of ijsdek voor ten minste tien dagen;
 • Deze criteria voor het stoppen van de jacht tijdens extreme winterse omstandigheden uit het uit 2004 stammende ‘draaiboek bijzondere weersomstandigheden’ afkomstig zijn;
 • Bovengenoemde criteria gedateerd en dermate extreem zijn, dat ze in de praktijk bijna nooit gehaald worden;
 • In het wild levende dieren evengoed te lijden kunnen hebben onder barre, winterse omstandigheden, ook als bovengenoemde criteria niet gehaald worden;
 • Dit in de praktijk leidt tot geen of een te late afkondiging van het tijdelijk sluiten van de jacht en daarmee extra dierenleed;

verzoeken het college van GS:

 • Om de criteria voor het stoppen van de jacht en schadebestrijding bij extreme winterse weersomstandigheden te verzachten en hierbij rekening te houden met de behoeften van in het wild levende dieren

en gaan over tot de orde van de dag.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

JA21, VVD, CDA, PvdA, PVV, SGP