Motie Green Deal Voed­sel­bossen


8 juli 2020

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering virtueel bijeen op 8 juli 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024 (PS2020PS07),

Constaterende dat:

 • er een Green Deal Voedselbossen is gesloten tussen drie ministeries, vier provincies, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en andere stakeholders. Het doel daarvan is het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving, het bundelen van onderzoek, het uitwisselen van praktijkkennis en het opbouwen van communicatie met belangstellenden in de samenleving[1];
 • de provincie Utrecht nog niet in dit rijtje staat,

Overwegende dat:

 • er steeds meer belangstelling bestaat bij boeren, ondernemers en vanuit de samenleving om (een vorm van) een voedselbos te realiseren;
 • het ondertekenen van de Green Deal laaghangend fruit betreft om onze kennis over voedselbossen als duurzame vorm van landbouw te vergroten;
 • voedselbossen kunnen bijdragen aan nieuwe verdienmodellen en afzetmarkten voor de landbouwsector;
 • het realiseren van meer voedselbossen bijdraagt aan provinciale doelstellingen op het gebied van duurzaam en gezond voedsel, een gezondere leefomgeving, herstel van natuur en biodiversiteit, korte ketens, lokale afzet en het opslaan van CO2 in bomen (klimaatmitigatie);
 • voedselbossen locaties kunnen zijn voor educatie en bewustwording aan uiteenlopende doelgroepen over onder andere natuur, landschap, voedsel en gezondheid,

Verzoeken het college van GS de Green Deal Voedselbossen ook te ondertekenen,

  En gaan over tot de orde van de dag.


  Hiltje Keller
  Partij voor de Dieren

  [1] https://greendealvoedselbossen.nl/green-deal-voedselbossen/


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement Invoering betaald parkeren P+R Breukelen

  Lees verder

  Motie Thuiswerken faciliteren

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer