Motie Groen Rijnenburg


27 mei 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 27 mei 2019, ter behandeling van Motie vreemd aan de orde van de dag “Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop”,

overwegende dat

  • woningbouw in polder Rijnenburg naar verwachting zorgt voor grote problemen qua mobiliteit en bereikbaarheid;
  • woningbouw in een diepliggende polder niet bestendig is, gezien de consequenties voor waterhuishouding en het waterbeheer;
  • behoud en versterking van Rijnenburg als groene buffer tussen IJsselstein, Nieuwegein en Leidsche Rijn de leefbaarheid van deze woonkernen verhoogt,

spreekt als haar mening uit

  • dat in de planontwikkeling van de polder Rijnenburg en Reijerscop groen met ruimte voor recreatie en duurzame energiewinning het uitgangspunt moet zijn, ook na 2030;
  • en verzoekt de griffie deze uitspraak, als reactie van Provinciale Staten, door te geleiden naar het college van B&W van de gemeente Utrecht,

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg - Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GL, VVD, FvD, CDA, D66, PvdA, CU, PVV, SP, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Geen taboe op vermindering dieraantallen

Lees verder

Motie eikenprocessierups - laat de natuur haar werk doen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer