Motie Heb hart voor landgoed de Oude Tempel


7 juli 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van het Statenvoorstel Kadernota 2022-2025

Constaterende dat:

  • Er grote maatschappelijke weerstand bestaat tegen bestemmingsplan Oude Tempel in Soesterberg, onderdeel van het plan ‘Hart van de Heuvelrug’;
  • Het kappen van bos op gespannen voet staat met het klimaatakkoord, de bossenstrategie en het bomen actieplan;
  • De Oude Tempellaan in Soesterberg bij uitvoering van het bestemmingsplan Oude Tempel belast wordt met een forse verkeerstoename;
  • Uit voorlopige berekeningen op basis van openbare cijfers blijkt dat er een financieel voordeel valt te behalen van 6,7 miljoen euro;
  • Dat batig saldo ten goede kan komen aan Hart van de Heuvelrug

Overwegende dat:

  • Wanneer er uitruil plaatsvindt tussen plangebied de Oude Tempel en Kamp van Zeist, de natuur natuur kan blijven en het reeds bebouwde stuk deels bebouwd kan worden;
  • Een uitruil van twee gebieden binnen het plan ‘Hart van de Heuvelrug’, namelijk landgoed Oude Tempel en Kamp van Zeist, tegemoetkomt aan maatschappelijke weerstand in Soesterberg en woningbouwwensen uit Zeist en dit ook wenselijk is in het kader van het klimaatakkoord;

verzoeken het college van GS:

  • Om in de stuurgroep in gesprek te gaan met de gemeenten Soest en Zeist om de huidige afspraken over landgoed de Oude Tempel en Kamp Zeist te herzien met bovenstaande constateringen en overwegingen in achtneming;
  • Een terugkoppeling te geven aan PS

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, PVV, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, CU, GL