Motie Natuurlijk steun- en herstel­pakket


7 juli 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van de Voorjaarsrapportage 2021

Constaterende dat:

  • Er sinds de corona pandemie sprake is van een fors toegenomen recreatiedruk op natuurgebieden;
  • Natuurorganisaties zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om gebieden toegankelijk, veilig en schoon te houden en hierbij extra kosten hebben gemaakt, zoals de inzet van meer BOA's;
  • Uit de voorjaarsrapportage 2021 blijkt dat de reserve COVID flankerend beleid ruim 5 miljoen euro bedraagt;

Overwegende dat:

  • De toegenomen recreatiedruk hoogstwaarschijnlijk blijvend is (Beleidskaders recreatie en toerisme, p.2);
  • Natuurorganisaties inschatten dat zij extra middelen nodig hebben om met de toegenomen recreatiedruk om te gaan;
  • Het COVID flankerend beleid bedoeld is om organisaties in onze provincie te helpen bij de schade die zij geleden hebben en investeringen die zij moeten doen ten gevolge van corona;

verzoeken het college van GS:

  • Te inventariseren wat de financiële impact is geweest van de corona pandemie op natuurorganisaties en welke middelen er nodig zijn om ontstane schade aan natuurgebieden te herstellen en op toekomstbestendige wijze om te kunnen gaan met de toegenomen druk;
  • Voor het einde van 2021 bij PS hierover terug te komen met een voorstel, te dekken uit de reserve COVID flankerend beleid

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Heb hart voor landgoed de Oude Tempel

Lees verder

Motie Paling de polder in

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer