Motie Jaar­wis­seling feest voor iedereen


29 januari 2020

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 29 januari 2020,

overwegende dat

  • de jaarwisseling door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het gevaarlijkste moment van het jaar genoemd wordt, waarbij ieder jaar weer sprake is van ernstig menselijk leed, veel dierenleed, schade aan het milieu, verstoring van de openbare orde en veiligheid en daarmee gepaard gaande miljoenenschade, zowel aan publieke als private eigendommen;
  • het afsteken van vuurwerk door particulieren hiervoor de belangrijkste oorzaak is;
  • de afgelopen jaarwisseling hiervoor wederom schrijnend bewijs heeft geleverd,

constaterende dat de bevoegdheid tot het instellen van een vuurwerkverbod bij de landelijke overheid berust en de bevoegdheid tot het nemen van vuurwerkbeperkende maatregelen in het kader van openbare orde en veiligheid vooral bij de gemeenten berust,

van mening dat

  • de provincie, met het oog op de veiligheid en het welbevinden van mensen, dieren en milieu zich wel in dient te spannen voor een veiliger jaarwisseling in Utrecht (met inachtneming van haar positie en bevoegdheden);
  • het belangrijk is hiervoor een helder signaal af te geven richting de landelijke politiek;

spreken zich uit voor een verbod op consumentenvuurwerk,

vragen GS onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een verbod op consumentenvuurwerk op te nemen in de provinciale verordening,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

Bertrick van den Dikkenberg
SGP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, DENK, PvdA, SP, GL

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU