Motie kies voor variant 4!


18 februari 2019

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019 ter behandeling van Statenvoorstel voorkeursvariant N201,

constaterende dat

  • de situatie op - en rond - de N201 de leefbaarheid en bereikbaarheid niet ten goede komt en daarom duurzame maatregelen nodig zijn om dit te verbeteren,

overwegende dat

  • het toenemende wegverkeer bijdraagt aan nóg meer emissies van broeikasgassen, en we daardoor steeds verder verwijderd raken van het halen van de klimaatdoelen;
  • het aanpakken van knelpunten en/of het verbreden van wegen een verkeersaanzuigende werking heeft1;
  • de voorkeursvariant (3) van GS de emissies van broeikasgassen daarmee nog verder faciliteert;
  • van de voorliggende varianten alleen variant 4 een oplossing biedt die goed is voor de natuur, biodiversiteit, luchtkwaliteit én het klimaat;

verzoeken het college van GS

  • voorkeursvariant 4 verder uit te werken;
  • in de uitwerking ervan ook de effecten van het weren van vrachtverkeer mee te nemen;
  • na de zomer een voorstel aan PS te zenden om de 180 miljoen euro die we met variant 4 besparen ten opzichte van variant 3, te investeren in duurzame bereikbaarheid van(uit) deze regio,

en gaan over tot de orde van de dag.


Hiltje Keller
Partij voor de Dieren1 https://decorrespondent.nl/8842/waarom-meer-asfalt-het-fileprobleem-niet-oplost-en-zelfs-erger-maakt/929710437150-c8637a4dStatus

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SGP, 50PLUS