Motie kies voor variant 4!


18 februari 2019

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019 ter behandeling van Statenvoorstel voorkeursvariant N201,

constaterende dat

  • de situatie op - en rond - de N201 de leefbaarheid en bereikbaarheid niet ten goede komt en daarom duurzame maatregelen nodig zijn om dit te verbeteren,

overwegende dat

  • het toenemende wegverkeer bijdraagt aan nóg meer emissies van broeikasgassen, en we daardoor steeds verder verwijderd raken van het halen van de klimaatdoelen;
  • het aanpakken van knelpunten en/of het verbreden van wegen een verkeersaanzuigende werking heeft1;
  • de voorkeursvariant (3) van GS de emissies van broeikasgassen daarmee nog verder faciliteert;
  • van de voorliggende varianten alleen variant 4 een oplossing biedt die goed is voor de natuur, biodiversiteit, luchtkwaliteit én het klimaat;

verzoeken het college van GS

  • voorkeursvariant 4 verder uit te werken;
  • in de uitwerking ervan ook de effecten van het weren van vrachtverkeer mee te nemen;
  • na de zomer een voorstel aan PS te zenden om de 180 miljoen euro die we met variant 4 besparen ten opzichte van variant 3, te investeren in duurzame bereikbaarheid van(uit) deze regio,

en gaan over tot de orde van de dag.


Hiltje Keller
Partij voor de Dieren1 https://decorrespondent.nl/8842/waarom-meer-asfalt-het-fileprobleem-niet-oplost-en-zelfs-erger-maakt/929710437150-c8637a4dStatus

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie stimuleren spitsmijden

Lees verder

Motie Schiphol slaat op hol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer