Motie stimu­leren spitsmijden


10 december 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 december 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Rijnbrug PS2018MME24,

Constaterende dat:

  • Er dagelijks files staan op veel Utrechtse wegen, voornamelijk tijdens de spitsuren;
  • De provincie tevergeefs vele miljoenen euro’s belastinggeld uitgeeft aan meer asfaltteneinde de filedruk te verlagen;
  • Meer asfalt juist leidt tot meer wegverkeer, ook tijdens de spits [1],

Overwegende dat het stimuleren van spitsmijden wél een oplossing is voor de filedruk [2],

Van mening dat dit daarom een centraal onderdeel zou moeten zijn van ons mobiliteitsbeleid,

Roept GS op:

  • Te onderzoeken welke maatregelen de provincie kan nemen om spitsmijden actief te stimuleren;
  • De resultaten hiervan vóór het zomerreces van 2019 terug te koppelen aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://decorrespondent.nl/8436/kan-minder-asfalt-leiden-tot-minder-file-ja-dat-kan/887020724700-92cbb83c of een ander vergelijkbaar artikel?

[2] https://nos.nl/artikel/2233163-advies-bouw-niet-meer-wegen-maar-beperk-rijden-tijdens-de-spits.html


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen