Motie Maak van Utrecht een landschap van liefde


11 november 2020

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2021

constaterende dat:

 • Het College in de Begroting 2021 stelt de biodiversiteit in de provincie Utrecht te willen versterken;
 • Het College tevens in de Begroting 2021 stelt alleen te willen ingrijpen in gezonde populaties als soorten ‘onevenredige schade’ veroorzaken;
 • Belangrijke schade wordt gedefinieerd als een “getaxeerd schadebedrag hoger dan, het door BIJ12 Faunazaken, gestelde bedrag voor het eigen risico van € 250.”(1);
 • Gedeputeerde Staten met het verlenen van diverse ontheffingen het mogelijk maakt dat in Utrecht duizenden dieren van verschillende soorten worden afgeschoten, waarbij het doel is om "een landschap van angst" te creëren,

overwegende dat:

 • Afschot haaks staat op de ambities omtrent biodiversiteit van het College;
 • Versterken van de biodiversiteit het creëren van een landschap van liefde voor de natuur impliceert;
 • Bedrijfseconomische schadebedragen van enkele honderden euro’s niet in verhouding staan tot het leed en de schade dat afschot met zich meebrengt aan populaties;
 • Afschot geen duurzame en rendabele vorm van populatiebeheer en daarmee het voorkomen van schade is,

verzoeken het college van GS:

 • Vol in te zetten op diervriendelijke en preventieve methoden van schadebestrijding;
 • Dit uit te werken in beleid en met een voorstel te komen bij de behandeling van de Kadernota,

  en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

Marjolein van Elteren
GroenLinks

Annet Krijgsman
PvdA

Mieke Hoek
50Plus


Status

Aangehouden

Voor

Tegen