Motie Uitfa­seren inten­sieve veehou­derij


15 juli 2020

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 15 juli 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof in de provincie Utrecht (PS2020RGW05),

Constaterende dat:

• De landbouw, en dan met name de veehouderij, de grootste bron van stikstofdepositie is, in Utrecht verantwoordelijk voor 48% van alle stikstofdepositie;

• De intensieve veehouderij, door de uitstoot van ammoniak, voor relatief veel stikstofdepositie zorgt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden,

Verzoeken het college van GS intensieve veehouderij rond Natura2000 gebieden uit te faseren,

En gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GL

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, SP, CU, SGP, 50PLUS