Motie Meer aandacht voor rivier- en beek­be­ge­leidend bos


Motie op staten­voorstel 'Stra­te­gisch bosbeleid, meer en beter bos'

11 mei 2022

Provinciale Staten in Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 11 mei 2022, aan de orde hebbende het Statenvoorstel Strategisch Bosbeleid

Constaterende dat:

 • De Provincie op basis van de landelijke Bossenstrategie met het Strategisch Bosbeleid aan de slag gaat voor meer en beter bos;
 • De Bossenstrategie in kwantitatieve en kwalitatieve zin moet bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit;
 • In de landelijke Bossenstrategie prioriteit wordt gevraagd voor het zgn Beek- en rivierbegeleidend bos, vanwege de grote biodiversiteitswaarde;
 • In het Strategisch bosbeleid van de provincie deze prioritering niet is overgenomen

Overwegende dat:

 • De bosgroepen (op opdracht van het Utrechts Landschap) een onderzoek en ruimtelijke verkenning hebben uitgevoerd, waarbij de focus ligt op mogelijkheden buiten de grote rivieren (waar vanwege de waterveiligheid de mogelijkheden voor nieuw bos beperkt zijn);
 • Daarbij nadrukkelijk kansen naar voren komen voor nieuwe bossen in het Kromme Rijn- en het westelijke Veenweidegebied;
 • De provincie de uitkomsten uit het rapport slechts als inspiratie waardeert;
 • De natte en vochtige bostypen en natuurlijke rivierbegeleidende bossen niet alleen van grote biodiversiteitswaarde zijn, maar ook grote kansen bieden voor klimaatmitigatie en klimaatadaptie;

Draagt het college op:

 • In de Uitvoeringsagenda van de Bossenstrategie het spoor Rivier- en Beekbegeleidend Bos op te nemen;
 • De kansen die in het onderzoeksrapport naar voren komen te vertalen in concrete doelen;
 • Meekoppelkansen vanuit andere provinciale opgaven (zoals Kaderrichtlijn Water, Groen groeit mee, klimaatadaptatie) te benutten;
 • In de uitvoering in te zetten op nauwe samenwerking met relevante partners (waterschappen, agrariĆ«rs, natuurorganisaties) om deze doelen te bereiken;
 • De inzet en uitvoering voor Rivier- en beekbegeleidend bos op te nemen in de meerjarige monitoring, zoals opgenomen in het Strategisch bosbeleid;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nelly de Haan, ChristenUnie
Hiltje Keller, Partij voor de Dieren
Marianne de Widt, D66
Marjolein van Elteren, GroenLinks
Annet Krijgsman, PvdA
Mieke Hoek, 50PLUS
Jan Breur, SP
Michel Eggermont, Socialisten Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Socialisten Utrecht, JA21, DENK, PvdD, VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

PVV, SGP