Motie Paling de polder in


7 juli 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van de Jaarstukken 2020

Constaterende dat:

  • De paling een ernstig bedreigde diersoort is (van de oorspronkelijke populatie resteert slechts 1%, referentie jaar 1980 is 100%);
  • De paling onvoldoende kan migreren door de vele waterkunstwerken en onvoldoende functionerende vispassages;

Overwegende dat:

  • De provincie Utrecht de ecologische KRW-doelen en de ecologische doelen voor de Overige wateren vaststelt;
  • Een gezonde visstand één van de kwaliteitsparameters is binnen de KRW;
  • De provincie kaderstellend is voor de waterschappen;

Verzoeken het college van GS:

  • Om samen met de Utrechtse waterschappen te inventariseren welke wateren in onze provincie ontoegankelijk zijn voor de paling (graag ook uitgedrukt in een percentage);
  • Hiervan terugkoppeling te geven aan PS;
  • En zo nodig met een voorstel te komen om de Utrechtse wateren zoveel als mogelijk weer toegankelijk te maken voor de paling.

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

JA21, PvdD, D66, SP, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP