Motie Noodzaak krimp veestapel


15 juli 2020

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 15 juli 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof in de provincie Utrecht (PS2020RGW05),

Overwegende dat:

• De commissie Remkes het niet halen van de instandhoudingsdoelstellingen wijt aan het feit dat Nederland de hoogste landbouwdierendichtheid van Europa heeft, waardoor de algehele druk op de natuur groot is;

• De landbouw, en dan met name de veehouderij, de grootste bron van stikstofdepositie is, in Utrecht verantwoordelijk voor 48% van alle stikstofdepositie;

• Eerder al zowel het Planbureau voor de Leefomgeving [1], als de Sociaal-Economische Raad [2], als de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur [3] pleitten voor een verkleining van de veestapel, om de problematische milieudruk van de landbouw bij de bron aan te pakken,

Spreken uit dat krimp van de veestapel noodzakelijk is ten behoeve van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn,

Verzoeken het college van GS verkleining van de veestapel mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak,

En gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

1 https://themasites.pbl.nl/bala...
2 https://www.ser.nl/nl/publicat...
3 https://www.rli.nl/publicaties...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GL

Tegen

FvD, VVD, CDA, PvdA, PVV, SP, CU, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thuiswerken faciliteren

Lees verder

Motie Uitfaseren intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer