Motie opvang zieke & gewonde dieren


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van het Statenvoorstel Kadernota 2020 - 2023,

constaterende dat:

  • GS het ‘Onderzoeksrapport Keten transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht’ hebben opgesteld;
  • Hieruit blijkt onder andere dat er meer financiële middelen nodig zijn voor een “solide, structurele basis voor de gehele keten” en “om tot een gedragen financiële oplossing te komen voornamelijk politieke wil nodig is”,

overwegende dat:

  • Bij de bespreking van dit rapport in de commissie RGW van 4 februari 2019 deze politieke wil aanwezig bleek te zijn,

verzoeken het college van GS:

  • Om bij de Programmabegroting 2020, in overleg met de Utrechtse gemeenten, met een voorstel te komen voor de structurele financiering van de keten van transport en opvang van zieke en/of gewonde in het wild levende dieren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen