Motie Doe dassen niet de das om


10 november 2021

Aan de voorzitter van de provinciale staten

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter behandeling van het Statenvoorstel Zomernota 2021:

Constaterende dat:

  • Er een dassenburcht met dassen aanwezig is bij Sortie 16;
  • Er nader onderzoek wordt gedaan naar of en hoe de dassenburcht bij Sortie 16 beschermd kan worden, om daarna met eventuele maatregelen te komen;

Overwegende dat:

  • Het nu onduidelijk is op welke wijze de dassen en de dassenburcht in het plangebied bij Sortie 16 daadwerkelijk beschermd worden;
  • Voorgaande ruimtelijke ontwikkelingen gezorgd hebben voor de gedwongen verplaatsing en sterfte van dassen, ondanks getroffen beheersmaatregelen;

Verzoeken het college:

  • Om met een concreet plan komen waarbij de dassenburcht en de daarin levende dassen daadwerkelijk beschermd worden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg,

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen