Motie PAS op de plaats


24 september 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Landbouwvisie, PS2018RGW09,

constaterende dat:

  • In de landbouwvisie de ambitie is opgenomen middels de Utrechtse landbouw de biodiversiteit te versterken;
  • volgens de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn[1];

van mening dat:

  • Onze provinciale vergunningverlening nooit in strijd zou mogen zijn met Europese regelgeving gericht op het waarborgen van de biologische diversiteit;

verzoeken het college van GS per direct te stoppen met vergunningverlening in het kader van het PAS

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204409&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=776385


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ondersteun opknapbeurt Merwestein

Lees verder

Motie Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer