Motie Neem bescherming stil­te­gebied serieus


10 maart 2021

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021;

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht;

constaterende dat

• Provinciale Staten een algeheel consumenten vuurwerkverbod, zoals voorgesteld in motie 1 ‘Jaarwisseling een feest voor iedereen’, bij meerderheid afgewezen;

• hierbij als argument werd gebruikt dat een vuurwerkverbod landelijk of op gemeentelijk niveau zou moeten plaatsvinden;

• de provincie regels heeft opgenomen om de aanwezige stiltegebieden te beschermen;

• in deze regels een onbegrijpelijke uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van consumentenvuurwerk;

overwegende dat:

• de discussie over het consumentenvuurwerk landelijk verder gevoerd wordt;

• voor de provincie de taak overeind blijft staan om de rust in stiltegebieden ook rond de jaarwisseling te garanderen;

• de provincie zo haar eigen steentje bijdraagt in het tegengaan van de overlast van consumentenvuurwerk;

roepen het college van GS op om in overleg te treden met betrokken gemeenten teneinde de uitzondering voor vuurwerk afsteken in stiltegebied (art. 9.31.d. iii.) in de toekomst uit omgevingsverordening te schrappen.

Ondertekend door

L. C. van den Dikkenberg - SGP

W. van der Steeg - Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SGP, CDA, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS, JA21

Tegen

VVD, D66, PVV