Motie Vluch­te­lingen verdienen onze zorg


Motie op staten­voorstel Sociale Agenda 'Wij doen mee!'

23 maart 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 23 maart 2022, aan de orde hebbende het SV Sociale Agenda ‘Wij doen mee!’

Constaterende dat:

  • De provincie een toezichthoudende rol heeft ten opzichte van gemeenten als het gaat om de kerntaken in het ruimtelijk-fysieke domein, waaronder bouwen, ruimtelijke ordening en huisvesting van statushouders*;
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee keer per jaar bepaalt hoeveel vergunninghouders er per gemeente gehuisvest moeten worden en in het kader van bovengenoemd interbestuurlijk toezicht de provincie beoordeelt of gemeenten aan deze taakstelling voldoen;
  • De provincie daarnaast ook een coördinerende rol speelt bij de inventarisatie van de behoefte aan (asielopvang)locaties en huisvesting van statushouders;
  • De provincie de invulling van deze woon-en opvangbehoefte kan ondersteunen en aanjagen;

Overwegende dat:

  • Het tekort aan woningen voor statushouders ervoor zorgt dat deze mensen gedwongen zijn om in een Asielzoekerscentrum (AZC) te blijven wonen, waardoor zij niet in staat zijn volwaardig deel te nemen aan de Utrechtse samenleving;
  • Hierdoor ook de opvang van nieuwe vluchtelingen, waaronder de grote groep Oekraïners die per direct onderdak nodig hebben, ernstig wordt beperkt;
  • Provinciale Staten de plicht voelt om iedereen die vanwege oorlog, onderdrukking, of geweld heeft moeten vluchten een veilig thuis te bieden;
  • De Sociale Agenda als eerste doel heeft om meer kansen aan al haar inwoners te bieden, dus ook aan mensen die het recht hebben om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen;
  • Het belangrijk is dat het vraagstuk van de (asiel)opvang en huisvesting van statushouders op de agenda blijft, zoals bij het Interbestuurlijk programma (IBP) maar ook op het programma Wonen van de provincie Utrecht.

Verzoekt het College:

  • Om bij de uitvoering van het beleidskader Sociale Agenda ‘Wij doen mee!’ de aanjagende functie van de sociale agenda te benutten om speciale aandacht te blijven schenken aan asielopvang en de huisvesting van statushouders.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ali Karataș - GroenLinks
Julie d’Hondt - Partij van de Arbeid
Michel Eggermont - Socialistische Partij
Hiltje Keller - Partij voor de Dieren


*Handboek Wet revitalisering generiek toezicht, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, augustus 2012: https://www.rijksoverheid.nl/d...


Status

Aangenomen

Voor

DENK, PvdD, VVD, PvdA, SP, GL, CU

Tegen

JA21, D66, CDA, PVV, SGP, 50PLUS