Stop discri­mi­natie - artikel 1 in provin­ciehuis


11 december 2017

Een muurschildering van artikel 1 van de Grondwet is vandaag d.d. 11 december 2017 onthuld in de ontvangstruimte van het Utrechtse provinciehuis. Provinciale Staten hadden eerder een motie hiertoe aangenomen. De motie is medeondertekend door de Partij voor de Dieren.

Fractievoorzitter Hiltje Keller bij artikel 1 monument

Volgens de Partij voor de Dieren en de initiatiefnemers van de motie neemt de verdeeldheid in de samenleving toe. Hierdoor zijn waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder druk komen te staan. Ondanks de Nederlandse cultuur van verdraagzaamheid is discriminatie voor veel minderheidsgroepen aan de orde van de dag. Omdat artikel 1 het grondwetsartikel betreft dat discriminatie verbiedt, vinden de initiatiefnemers het van belang dat aan de bekendheid ervan wordt bijgedragen. Bijvoorbeeld door het op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken.

Met de onthulling van artikel 1 als muurschildering in het provinciehuis vragen de indienende partijen extra aandacht voor mensenrechten. De wetstekst luidt als volgt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

De onthulling vindt plaats op de dag na de internationale dag van de mensenrechten: op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.